Generelle betingelser

Zen Luxury Travel
Studiestræde 14A, 2 sal
1455 København K

+45 61 16 30 14
info@zenluxurytravels.com
CVR/SE-nummer: 28986602

AFTALEINDGÅELSE

Aftalen regnes som indgået ved betaling af rejsen eller depositum.

KUNDENS GENERELLE PLIGTER

Rejsedokumenter og anden korrespondance sendes til den mail-/postadresse, du har oplyst til ZEN LUXURY TRAVELS. Du er som kunde forpligtet til at opgive de kontaktoplysninger, der er nødvendige for, at vi kan kontakte dig både før og under rejsen. Husk i den forbindelse altid at tjekke dit spamfilter.

Når du modtager din rejseplan og dit tilbud, skal du kontrollere begge dele grundigt for at sikre, at de er korrekte og i overensstemmelse med det, du har bestilt. Navne skal være identiske med navne i det/de pas, der skal bruges på rejsen. Du skal henvende dig til ZEN LUXURY TRAVELS med det sammen, hvis oplysningerne ikke er i overensstemmelse med det aftalte. Er der en fejl i det fremsendte, vil vi forsøge at rette denne, men du skal selv afholde udgifterne hvis fejlen skyldes, at du har opgivet forkerte oplysninger. Hvis ikke der er muligt at ændre fejlen kan ZEN LUXURY TRAVELS ikke holdes ansvarlig. Du skal desuden sikre dig, at særlige ønsker fremgår af dine rejsepapirer eller på anden måde er dokumenteret. I modsat fald kan du ikke senere påberåbe dig sådanne særaftaler. Du skal være opmærksom på, at de oplysninger der står i dit tilbud samt i din rejseplan, er de gældende hvis der er afvigelser i forhold til ZEN LUXURY TRAVELS generelle betingelser.

VISUM /PAS /VACCINATION Du skal sørge for at have et gyldigt pas med minimum 6 måneders gyldighed efter endt rejse og andre dokumenter, der er nødvendige for rejsens gennemførelse, herunder visa og dokumentation for anbefalede vaccinationer. Det er din egen pligt at sørge for visum og transitvisum (kan være nødvendigt i de tilfælde, hvor der er mellemlandinger undervejs). Vær opmærksom på, at der kan være særlige restriktioner ved indrejse på enkeltbilletter – dette kan du undersøge via de respektive landes repræsentationer, som du kan finde på www.um.dk. Her finder du også visumregler for de enkelte lande. Ved rejser for mindreårige uden forældre/værge anbefaler vi, at du finder nærmere information på her.

Tjek vaccinationsanbefalinger på www.sikkerrejse.dk eller www.ssi.dk.

AFBESTILLINGSFORSIKRING Vi anbefaler kraftigt, at du tegner en afbestillingsforsikring. Forsikringen skal tegnes seneste ved betaling af rejsen/depositum.

FREMMØDE I LUFTHAVNEN Når du skal på et af vores retreats anbefaler vi, at du møder op i lufthavnen 3,5 time før afgang til Sri Lanka (grundet kø) og 2 timer før afgang til Marrakesh. En af vores repræsentanter vil møde dig i lufthavnen ved check-in skranken. Ved andre rejser anbefaler vi at du møder op 2 timer før afgang (ved rejser til/fra USA er det 3 timer før afgang) Du skal holde dig orienteret om rejsetidspunkter og eventuelle ændringer af disse (både ud-og hjemrejser). Det kan du gøre via flyselskaberne. Når du møder op i lufthavnen skal du ligeledes holde dig løbende opdateret om afgangssted og tid, f.eks. ved du straks efter ankomst til en lufthavn konsulterer oversigtsskærmene. Kontakt lufthavnspersonalet, hvis du er i tvivl om, hvilke terminaler eller gates flyet afgår fra – der er ofte ændringer.

Husk, at du skal gøre opmærksom på dig selv i check-in-køen, hvis du kan forudse, at du ikke kan nå at have afsluttet check-in i tide.

GENBEKRÆFTELSE Der er fortsat flyselskaber, som kræver, at du genbekræfter din flybillet på hjemrejsen. Du skal derfor kontrollere, om dette er tilfældet på dit flyselskabs hjemmeside. Undlader du at genbekræfte, hvor det er påkrævet, mister du retten til din reservation.

Hvis du ikke efterlever ovenstående, kan du ikke gøre krave gældende – hverken mod ZEN LUXURY TRAVELS eller vores underleverandører til rejsen for de følgevirkninger den manglende genbekræftelse medfører.

REJSER MED SAMMENSATTE FLYBILLETTER Du kan som kunde hos ZEN LUXURY TRAVELS købe en rejse, der er sammensat af flybilletter fra flere forskellige flyselskaber. Udfordringen i dette er, at flyselskaberne kun er forpligtet til at afhjælpe en forsinkelse eller aflysning, hvis hele billetten er solgt samlet, og hele rejseruten er udstedt på én flybillet. Det vil sige, at du ved køb af sådanne billetter selv påtager dig en risiko i tilfælde af forsinkelser og aflysninger. Vi anbefaler derfor kraftigt at tegne en rejseforsikring, der dækker forsinket fremmøde. Det vil af tilbuddet fremgå, om rejsen er sammensat af forskellige billetter.

DELVIS BRUG AF BILLETTER Afgangene på flybilletten skal benyttes i kronologisk rækkefølge. Benyttes en enkelt afgang ikke, vil alle efterfølgende afgange blive annulleret af flyselskabet på baggrund af manglende fremmøde ved den ubenyttede afgang. For eksempel kan du ikke kun benytte dig af din hjemrejse.

ZEN LUXURY TRAVELS har intet ansvar for eventuelle tab, herunder omkostninger til nye billetter, som en ikke korrekt benyttelse af flybilletter medfører. Udebliver du fra din flyafgang eller dele af din rejse, godtgøres der intet som følge heraf. Delvis brugte billetter og andre ydelser refunderes ikke.

TILSLUTNINGSREJSER ZEN LUXURY TRAVELS er kun ansvarlig for tilslutningsrejser, der er bestilt og betalt via os som en del af rejsen. Ved en tilslutningsrejse forstås en transport til/fra det sted, hvor din rejse henholdsvis påbegyndes og afsluttes.

MANGLENDE BETALING Hvis du ikke betaler rejsens fulde pris ved aftalens indgåelse, skal du indbetale restbeløbet 60 dage før afrejse med mindre andet angivet i tilbuddet. Hvis beløbet ikke er er i ZEN LUXURY TRAVELS hænde på forfaldstidspunktet, har ZEN LUXURY TRAVELS ret til at annullere aftalen. Indbetalt depositum samt delbetalinger refunderes ikke.

OVERDRAGELSE AF REJSEN ZEN LUXURY TRAVELS rejser kan ikke overdrages, da vi er underlagt vores underleverandørers restriktive regler. Det betyder blandt andet, at du ikke kan ændre navn på dine flybilletter. Hvis overdragelse har betydning for din rejsen skal du specifikt gøre opmærksom på dette ved bestilling af rejsen.

MANGLER VED REJSEN OG REKLAMATION Konstaterer du mangler før eller under rejsen, skal du straks klage til den underleverandør, der er oplyst på voucheren. Hvis ikke problemet bliver løst til din tilfredshed, skal du kontakte ZEN LUXURY TRAVELS med det sammen, så vi får mulighed for at afhjælpe manglen.

ZEN LUXURY TRAVELS nødtelefon uden for almindelig åbningstid har telefonnummer (+45) 26 22 20 39. Telefonen er bemandet af ZEN LUXURY TRAVELS dansktalende personale. Undlader du at klage på behørig vis som beskrevet ovenfor, mister du retten til efterfølgende at kræve kompensation eller erstatning. Husk det er din pligt, at du inden afrejse har læst dine rejsedokumenter grundigt igennem, så eventuelle fejl kan rettes inden afrejse.

AFHJÆLPNING Tilbyder ZEN LUXURY TRAVELS eller vores underleverandør at afhjælpe manglen på tilfredsstillende vis, kan du ikke kræve afslag eller hæve aftalen, hvis afhjælpningen sker i rimelig tid, er uden omkostninger for dig og samtidig ikke er en væsentlig ulempe for dig.

Flight Only

Når du køber en flybillet alene er du ikke dækket af lov om pakkerejser. Du skal derfor nærlæse det tilbud og andre medfølgende papirer, da det er disse, der bestemmer indholdet af din aftale. Ved bestilling af flybilletter er prisen oplyst af dit tilbud. Denne pris er en såkaldt dags dato-pris, og den anførte pris er derfor et tilbud, som skal accepteres ved betaling samme dag, som reservationen foretages. Betales billetten ikke samme dag gælder den fortsat som en uforpligtende reservation, men skal prissættes på ny ved betaling, og prisen kan være ændret væsentligt i denne periode.

ZEN LUXURY TRAVELS optræder alene som agent for de flyselskaber, der er anført på tilbuddet. Det betyder, at det alene er disse flyselskaber der er ansvarlige for den korrekte gennemførsel af transportaftalen efter Warszawa- og Montrealkonventionerne, EU-forordning 889/2002 samt luftfartsloven- flyselskabernes transportbetingelser og ansvarsbegrænsninger er gældende i henholdt til Warszawa- og Montrealkonventionerne, der begrænser deres erstatningsansvar i tilfælde af død/tilskadekomst og ved ødelæggelse, bortkomst eller beskadigelse af bagage samt tilfælde af forsinkelse, aflysning eller nægtet boarding. Læs nærmere om det konkrete indhold af disse ansvarsbegrænsninger under afsnittet ”Begrænsninger i ZEN LUXURY TRAVELS erstatningsansvar i tilfælde af død/tilskadekomst/forsinket samt bortkommet eller ødelagt bagage”.

Pakkerejser

HVAD ER EN PAKKEREJSE? Ved pakkerejse forstås en samlet rejse bestående af flyrejse samt tilhørende arrangementer som f.eks. indkvartering på hotel, billeje af en vis varighed, deltagelse i ture, deltagelse i retreats, spa-behandlinger og lignende. Forsikringer er ikke at betragte som et tilhørende arrangement. Programmets indhold er en del af aftalen – du finder ZEN LUXURY TRAVELS programmer på vores hjemmeside eller lignende materiale, rejsen er bestilt ud fra.

LOKALE SKATTER/AFGIFTER På rejsemålene kan der forekomme opkrævning af lokale gebyrer, entreer og afgifter, som det ikke er muligt at opkræve ved aftalens indgåelse, da disse betalinger relaterer sig direkte til lokale regler eller til forbrug af ekstra ydelser, ud over hvad der fremgår af aftalen.

ÆNDRING AF DEN INDGÅENDE AFTALE FOR PAKKEREJSER

PRISÆNDRINGER ZEN LUXURY TRAVELS kan efter aftalens indgåelse fortage ændringer i den aftalte pris for pakkerejser, hvis der sker ændringer i:

    Transportomkostninger, herunder brændstof
    Skatter og afgifter eller gebyrer for visse tjenesteydelser, såsom lufthavns-, havne-, landings- eller startafgifter.
Beregningen af disse ændringer fortages efter nedenstående formler/regneeksempler:

A. Aftalt pris f.eks. DKK 100,00

Stigning/fald i brændstof f.eks. DKK 25,00

Aftalt pris + stigning i brændstof DKK 100,00 + 25,00

B. Skatter og afgifter indeholdt i den aftalte pris f.eks. DKK 100,00

Nye skatter og afgifter f.eks på DKK 100,00

Skatter + stigning DKK 100,00 + 100,00 DKK 200,00

Meddelelse om forhøjelse af prisen skal oplyses snarest muligt efter, at forhøjelsen er besluttet og seneste 20 dage før afrejse.

ÆNDRINGER AF PAKKEREJSEN EFTER AFTALENS INDGÅELSE Flybilletter der ikke indgår i pakkerejsen kan ikke ændres, når de er bestilt og betalt (ikke refunderbare billetter). Den del af pakkerejsens pris, som flybilletten udgør, vil derfor gå tabt hvis du ønsker at ændre en pakkerejse efter betaling. Hvis ZEN LUXURY TRAVELS må aflyse rejsen eller hvis rejsen ikke kan gennemføres som aftalt, informerer vi om dette hurtigst muligt. Informationspligten gælder dog ikke for ændringer eller uregelmæssigheder, som anses for bagateller. Hvis ændringen medfører at rejsens økonomiske værdi bliver ringere, har du ret til at modtage nedslag i prisen.

Er de ændringer, som ZEN LUXURY TRAVELS foretager i aftalen væsentlige eller aflyses rejsen uden at dette skyldes dine egne forhold, kan du hæve aftalen og få tilbagebetalt samtlige beløb der er indbetalt.

Du kan også vælge at deltage i en anden pakkerejse efter eget valg, forudsat at ZEN LUXURY TRAVELS uden uforholdsmæssige omkostninger eller tab kan tilbyde dette.

Du skal underrette ZEN LUXURY TRAVELS om dit valg i rimelig tid, efter du har modtaget meddelelse om ændringen. Vælger du at deltage i en pakkerejse at højere værdi skal du betale prisforskellen.

KUNDENS ÆNDRINGER AF PAKKEREJSEN EFTER AFTALENS INDGÅELSE Ønsker du at foretage ændringer i pakkerejsen, skal du kontakte ZEN LUXURY TRAVELS hurtigst muligt. Hvis det efter vores underleverandørers regler er muligt at ændre pakkerejsen, skal du selv afholder de ekstraudgifter som ændringerne medfører. Hvis en ændring jævnfør reglerne ikke er muligt, og du fortsat gerne vil ændre din rejse, betragtes dette som en afbestilling af pakke rejsen på de aftalte afbestillingsvilkår og en ny bestilling.

AFBESTILLING/ANNULLERING For køb af pakkerejser gælder der ingen fortrydelsesret jf.

Forbrugeraftaleloven §2.

AFBESTILLING AF PAKKEREJSEN – GENERELLE BESTEMMELSER Ved booking af rejse/pakkerejse opkræves et depositum. Depositum kan ikke refunderes.

Efter betaling kan flybilletten ikke refunderes. For pakkerejser samt rejser hvor billeje, hotelophold eller tur arrangeret gennem ZEN LUXURY TRAVELS og som er accepteret ved hel eller delvis betaling, skal der betales gebyr ved annullering og ændring. Gebyrets størrelse afhænger af de regler der er fastsat af vores underleverandører samt ZEN LUXURY TRAVELS gebyr.

Ved afbestilling mere end 60 dage før afrejse mistes den delbetaling der er foretaget ved reservation dog minimum DKK 1.500,00 per person.

Ved afbestilling mellem 60 og 40 dage før afrejse mistes minimum 50 % af rejsens pris.

Ved afbestilling mindre end 40 dage før afrejse mistes hele rejsens pris.

Vi gør opmærksom på, at en del af de produkter vi sælger er underlagt meget restriktive regler fra vores underleverandører og vil derfor ikke kunne refunderes, ændres eller overdrages efter reservation. Dette vi tydeligt fremgå af din bestilling. Når din rejse er påbegyndt vil de produkter og flybilletter der er indeholdt i din rejse ikke kunne refunderes. ZEN LUXURY TRAVELS anbefaler derfor altid, at du tegner en afbestillingsforsikring. Du kan vederlagsfrit afbestille en pakkerejse, hvis der inden for 14 dage før pakkerejsens påbegyndelse forekommer krigshandlinger, naturkatastrofer, livsfarlige / smitsomme sygdomme eller anden tilsvarende alvorlige begivenheder på rejsemålet eller i umiddelbar nærhed af dette. Vurderingen af om en begivenhed kvalificerer til ansvarsfri afbestilling, vil blive foretaget med hensynstagen til officielle objektive udmeldinger fra f.eks. Udenrigsministeriet. Den ansvarsfrie afbestillingsret gælder ikke, hvis du ved aftalens indgåelse kendte den pågældende begivenhed eller begivenheden var almindelig kendt. Kan du ikke kræve ansvarsfri afbestilling, og afbestiller du alligevel, træder ZEN LUXURY TRAVELS almindelige afbestillingsregler som anført i kraft hvilket betyder, at der som oftest ikke er noget at refundere.

Du har alene ret til at afbestille den del af en pakkerejse, der går til det frarådede område. Såfremt denne del af rejsen udgør en væsentlig del af pakkerejsen har du dog ret til helt at afbestille rejsen.

BEGRÆNSNINGER I ZEN LUXURY TRAVELS ERSTATNINGSANSVAR I TILFÆLDE AF DØD/TILSKADEKOMST SAMT FORSINKET, BORTKOMMET ELLER ØDELAGT BAGAGE

Ethvert erstatningsansvar, som ZEN LUXURY TRAVELS måtte blive mødt med som følge af en skade eller mangel følger de til enhver tid gældende beløbsgrænser som fremgår af Warszawa- og Montrealkonventionerne (for luftfart) og Athenkonventionen (transport ad sø-og vandveje). ZEN LUXURY TRAVELS ansvar kan derfor ikke overstige det, som gælder for de tjenesteydere og underleverandører, der har det direkte ansvar for den mangelfulde eller ansvarspådragende delleverance af pakkerejsen. Såkaldte ”værdigenstande” erstattes ikke. I tvivlstilfælde henvises du til at tage kontakt til transportøren for at få den nærmere definition på disse. Ovenstående medfører, at du ved forsinkelse eller bortkomst (midlertidigt eller permanent) af bagage skal reklamere til og kan rette dine krav mod det kontraherende eller transporterende flyselskab. Husk, at du i lufthavnen skal have udarbejdet en såkaldt PIR-rapport. Kravene skal rettes, så snart du opdager din bagage er forsinket eller bortkommet. Det gælder også for tab eller skader på personer, bagage eller gods, som måtte fremkomme grundet transporten eller mangel på korrekt gennemførsel. Bemærk, at flyselskaber ofte har indbyrdes aftaler, hvor de varetager hinandens flyvninger. For at du skal have en gennemskuelig klageadgang har du altid ret til selv at vælge, om kravet skal rettes mod det flyselskab der står op rejsedokumenterne (det kontraherende) eller det flyselskab, som har forestået selve transporten (det transporterende) iflg. Warszawa – og/eller Montrealkonventionen. Foregår din transport med andet transportmiddel end fly, skal reklamationer og krav rettes til den/de transportører, der til transportens gennemførsel har fået overdraget din bagage og/eller godt på tidspunktet for den pågældende transports påbegyndelse. REKLAMATION EFTER HJEMKOMST Krav om erstatning, afslag i rejsens pris (kompensation) eller ulempegodtgørelse som følge af mangler, der er blevet reklameret korrektover, og som ikke er blevet afhjulpet af rejsebureauet, skal i rimelig tid efter rejsens afslutning fremsættes overfor ZEN LUXURY TRAVELS. Hvis du fremsætter krav som følge af mangelfuldt landarrangement senere end en måned fra det tidspunkt, hvor du blev bekendt med den pågældende mangel, har du mistet rette til at påberåbe dig den mangel. KLAGEADGANG, PAKKEREJSER Hvis ikke der kan opnås enighed om et erstatningskrav og/eller -beløb ved klage til ZEN LUXURY TRAVELS, kan du indbringe klagen for Pakkerejse Ankenævnet, Røjelskær 11, 2840 Holte Telefon 45 46 11 00. Se mere på www.pakkerejseankenaevnet.dk. KLAGEADGANG, FLIGHT ONLY Ønsker du at klage over mangler ved din flyrejse, skal du kontakte enten Forbrugerklagenævnet eller Trafikstyrelsen. Sidstnævnte tager sig af klager i henhold til EU-forordning 261/2004, der fastslår, at flypassagerer har visse rettigheder ved boardingafvisning, aflysning og lange forsinkelser. VÆRNETING Alle tvister vedrørende rejsen afgøres efter dansk ret og anlægges ved byretten.

Pin It on Pinterest

Share This