Select Page

Generelle betingelser

Betingelserne regulerer aftaleforholdet mellem Zen Luxury Travels A/S (i det følgende Zen Luxury Travels) og Kunden, som køber en pakkerejse. Aftalen indgås og gennemføres i overensstemmelse med pakkerejseloven (Lov nr. 1666 af 26/12/2017 om pakkerejser og sammensatte rejsearrangementer).

VIGTIGT
Disse generelle betingelser udgør sammen med øvrige oplysninger på www.zenluxurytravels.com , i program, prisliste, tilbud, rejseplan og øvrige rejsedokumenter aftalegrundlaget mellem kunden og ZEN Luxury Travels A/S.

GENERELT

ZEN Luxury Travels A/S
CVR 15 50 09 99

Folke Bernadottes Allé 7
2100 København Ø

E-mail: info@zenluxurytravels.com
Telefon: 61 16 30 14

Senest opdateret: 9. August 2021

1. AFTALEINDGÅELSE

1.1. INDGÅELSEN

En aftale om køb af en rejse mellem Kunden og Zen Luxury Travels er indgået og bindende for begge parter, når bekræftet tilbud accepteres af Kunden. Tilbuddet accepteres af Kunden, når denne enten mundtligt eller skriftligt meddeler Zen Luxury Travels, at Kunden ønsker at bestille rejsen. Indbetaling af depositum anses også som accept af tilbuddet. At tilbuddet er bekræftet betyder, at Zen Luxury Travels har bekræftet, at alle overnatninger, transporter osv. kan gennemføres, som det fremgår af tilbud og rejseplan. Ved sin accept af tilbuddet bekræfter Kunden samtidig at have accepteret nærværende og/eller de øvrige oplyste vilkår for rejsen.

Kunden skal mundtligt eller skriftligt acceptere det bekræftede tilbud inden den i tilbuddet angivne frist. Såfremt Kunden ikke accepterer tilbuddet inden denne frist, er Zen Luxury Travels ikke længere bundet af tilbuddet.

Zen Luxury Travels fremsender efter aftalens indgåelse en bekræftelse og faktura på rejsen.

Det er en forudsætning, at de rejseydelser, der tilsammen vil udgøre en pakkerejse, bliver købt på samme tidspunkt.

1.1.1 PAKKEREJSEGARANTI – COVID-19

For rejser købt efter 24. juni 2020 med afrejse fra 15. maj 2021, hvor Udenrigsministeriet fraråder rejser til din bestilte destination, har Zen Luxury Travels valgt at give dig samme rettigheder, som hvis din destination havde været ”grøn” (se betydning af farver her). Dette kalder vi for ”Pakkerejsegaranti”.

Pakkerejsegarantien er opkaldt efter Pakkerejseloven, hvor man som dansk forbruger har en god og bred beskyttelse af sin købte rejse under forudsætning af, at man køber flere ydelser (kombination af transport, overnatninger og oplevelser). Pakkerejseloven sikrer også, at man som forbruger kan annullere sin rejse kvit og frit, hvis myndighederne fraråder den planlagte destination op til afrejsen. Denne rettighed er dog mistet, hvis man på bestillingstidspunktet kendte eller burde kende til risikoen.

Da corona formodes at være kendt af alle danskere, så er man således IKKE sikret gebyrfri annullering af sin rejse, hvis myndighederne på bestillingstidspunktet har din destination som orange eller rød (Se rejsevejledninger her). Med Zen Luxury Travels’ ”Pakkerejsegaranti” vælger vi dog at stille dig bedre end loven foreskriver, så du stadig har ret til at annullere din rejse uden gebyr, såfremt corona forbliver en trussel, som myndighederne fortsat advarer imod. Se mere i afsnit 6.4.3.

1.1.2 VACCINATION

Zen Luxury Travels har en oplysningspligt omkring indrejsekrav til jeres destination. I skrivende stund, er der ingen lande der kræver, at I er vaccineret ved ankomst, men det forventer vi bliver tilfældet i fremtiden. I EU arbejdes der pt. på et såkaldt coronapas, men vi ved endnu ikke, hvad det konkret kommer til at betyde for rejser.

Uanset hvad, er det ikke op til den enkelte borger i Danmark, hvornår man kan forvente at blive vaccineret. Derfor refunderer Zen Luxury Travels prisen på jeres rejse (ekskl. evt. afbestillingsforsikring), såfremt det er objektivt sandsynligt, at I ikke kan nå at modtage jeres vaccine inden afrejse.

Såfremt at jeres destination stiller krav om, at børn er vaccineret ved ankomst, tager vi udgangspunkt i sandsynligheden for, at dine børn har mulighed for at blive vaccineret inden afrejse. Som kunde har I selv ansvar for at informere Zen Luxury Travels om jeres vaccinationsstatus. Medmindre andet er anført, skal dette ske senest 35 dage før afrejse.

Bemærk, at de almindelige annulleringsvilkår er gældende i tilfælde af, at I fravælger at blive vaccineret.

1.2. REJSEDOKUMENTER

Zen Luxury Travels fremsender efter aftalens indgåelse uden unødig forsinkelse rejsedokumenterne bekræftet rejseplan og faktura til den rejsende.

Fremsendelse af rejsedokumenter samt anden korrespondance mellem Kunden og Zen Luxury Travels, herunder – men ikke begrænset til – ændringer i pakkerejsen, foregår på den postadresse, e-mailadresse eller anden kontaktform, som Kunden har gjort brug af i forbindelse med aftalens indgåelse.

Kunden er desuden forpligtet til at opgive de kontaktoplysninger, der er nødvendige for, at Zen Luxury Travels kan kontakte Kunden både før og under rejsen.

Hvis Kunden ikke modtager rejsedokumenterne indenfor 5 arbejdsdage efter bekræftelse af tilbuddet, skal Kunden straks kontakte Zen Luxury Travels. Såfremt Kunden har opgivet en e-mailadresse, skal Kunden forinden tjekke spam-filtret.

Kunden har pligt til ved modtagelse at gennemgå de fremsendte rejsedokumenter og evt. ”praktiske oplysninger” (se hertil afsnit 5.3.). Kunden skal straks reagere over for Zen Luxury Travels, såfremt oplysningerne ikke er i overensstemmelse med det aftalte.

1.3. PERSONDATAPOLITIK

For at en kunde kan indgå aftale med Zen Luxury Travels, er det nødvendigt at indsamle følgende oplysninger:

 • Navn
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • E-mailadresse
 • Nærmeste pårørende i tilfælde af sygdom m.v.

Vi foretager registreringen af disse personoplysninger med det formål at kunne levere varen til dig.

Personoplysningerne registreres hos Zen Luxury Travels og opbevares i 5 år, hvorefter oplysningerne slettes. Når der indsamles personoplysninger via Zen Luxury Travels website, sikres det, at dette altid sker ved afgivelse af Kundens udtrykkelige samtykke, således at Kunden er informeret om præcis hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor.

Ansatte hos Zen Luxury Travels har adgang til de oplysninger, der registreres om Kunden. Den dataansvarlige hos Zen Luxury Travels er økonomichefen.

Zen Luxury Travels opbevarer og transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret. Oplysninger afgivet til Zen Luxury Travels videregives eller -sælges på ingen måde til tredjemand, og Zen Luxury Travels registrerer ingen personfølsomme oplysninger.

Som registreret hos Zen Luxury Travels har Kunden altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Jf. Persondataloven har Kunden også ret til indsigt i hvilke oplysninger, der er registreret om Kunden. Henvendelse i forbindelse hermed rettes til Zen Luxury Travels via e-mail: info@zenluxurytravels.com

 

2. PRIS OG BETALING

2.1. PRIS

Rejsens pris er en såkaldt ”totalpris”, hvilket indebærer, at prisen omfatter alle obligatoriske skatter, afgifter samt alle yderligere gebyrer, omkostninger og eventuelle tillæg relateret til de ydelser, som Kunden har købt hos Zen Luxury Travels.

På destinationerne kan der forekomme opkrævninger af lokale gebyrer, entréer og afgifter, som det ikke er muligt at opkræve ved aftalens indgåelse, da disse betalinger relaterer sig direkte til lokale regler eller til forbrug af ekstra ydelser ud over, hvad der fremgår af aftalen.

Rejsens samlede pris fremgår af den rejsendes faktura. Hvis der sker ændringer i den konkrete rejse eller i forudsætningerne for denne som følge af forhold hos Kunden, vil det kunne medføre, at prisen ændres, og yderligere betaling vil kunne blive opkrævet.

2.2. BETALING

Misligholder Kunden sin del af aftalen for så vidt angår betaling, har Zen Luxury Travels ret til at annullere aftalen. I sådanne tilfælde har Zen Luxury Travels ret til betaling af det beløb, som Kunden ville miste efter reglerne i afsnit [8.2.], såfremt Kunden valgte at afbestille rejsen på dagen for den manglende betaling.

2.3 DEPOSITUM

Samtidig med accept af tilbud betales – medmindre andet er anført på faktura – et depositum på minimum 30 % af rejsens samlede pris. På enkelte rejser er der forhøjet depositum, dette vil fremgå af faktura. En eventuel afbestillingsforsikring indbetales sammen med depositum senest en uge efter modtagelsen af faktura, medmindre andet er anført på fakturaen. Sker aftaleindgåelsen mindre end 65 dage før afrejse, betales hele rejsens pris ved accept af tilbuddet.

Depositum refunderes ikke ved senere afbestilling.

2.4 SLUTBETALING

Restbeløbet for rejsen skal sammen med beløb for eventuel rejseforsikring være indbetalt senest 65 dage før afrejsedagen, medmindre andet er anført på fakturaen.

Herefter vil billetter og øvrige rejsedokumenter blive fremsendt senest 14 dage før afrejsedagen. Hvis Kunden ikke modtager rejsedokumenterne senest 14 dage inden afrejsen, skal Kunden straks kontakte Zen Luxury Travels. Kunden skal forinden tjekke spam-filtret på den opgivne e-mailadresse.

Op til højtider – danske såvel som lokale på rejsemålet – kan der være behov for, at restbeløbet bliver indbetalt tidligere end normalt. Det skyldes ændrede betalingsfrister hos f.eks. hoteller, der skal garantere, at værelset er reserveret.

Bemærk
Ifølge loven, må Zen Luxury Travels ikke modtage kontantbeløb på over 49.999 kr. Overstiger rejsens pris dette beløb, er det muligt at betale 49.999 kr. kontant og resten ved bankoverførsel eller med kreditkort. Gavekort købt kontant sidestilles med en kontant betaling. Zen Luxury Travels modtager gavekort og kontanter i tidsrummet 9.30-16.00 på alle hverdage eller efter nærmere aftale med jeres rejserådgiver.

Vær venligst opmærksom på, at det kan tage op til 20 minutter at gennemføre en kontant betaling. For at kunne ekspedere jer hurtigst muligt, anbefaler vi derfor, at I på forhånd aftaler et betalingstidspunkt med jeres rejserådgiver.

 

3. TILSLUTNINGSREJSER

Zen Luxury Travels er alene ansvarlig for en tilslutningsrejse, hvis denne er markedsført sammen med hovedarrangementet som en del af pakkerejsen eller bestilt som en særaftale af den rejsende gennem Zen Luxury Travels. Ved en tilslutningsrejse forstås en transport af Kunden fra/hen til det sted, hvor pakkerejsen henholdsvis påbegyndes og afsluttes.

 

4. AFBESTILLING-OG REJSEFORSIKRING

Zen Luxury Travels giver inden aftaleindgåelsen Kunden oplysninger om muligheden for eller forpligtelsen til at tegne en forsikring, der dækker Kundens udgifter ved opsigelsen af aftalen (afbestillingsforsikring) eller udgifterne til hjemtransport mv. i tilfælde af ulykke, sygdom eller død (rejseforsikring) samt vilkårene for disse forsikringer.

Ønsker Kunden at tegne en afbestillingsforsikring eller en rejseforsikring via Zen Luxury Travels, skal Kunden meddele Zen Luxury Travels dette, inden aftalen er endeligt indgået.

Zen Luxury Travels anbefaler på det kraftigste, at Kunden tegner en rejseforsikring, inden rejsen påbegyndes.

https://www.gouda.dk/ipid/goudadk/DKPANNU

Ønsker den rejsende at tegne en afbestillingsforsikring eller en rejseforsikring via Zen Luxury Travels, skal den rejsende meddele Zen Luxury Travels dette, inden aftalen er endeligt indgået, og Zen Luxury Travels orienterer i den forbindelse og i god tid inden aftaleindgåelse den rejsende om følgende:

Zen Luxury Travels er forsikringsformidler for ovennævnte forsikringsprodukter og vores kontaktdata er følgende:

Zen Luxury Travels A/S
Folke Bernadottes Allé 7
2100 København
Telefon: +45 16 61 30 14

Den rejsende kan klage over Zen Luxury Travels som forsikringsformidler ved at sende en klage til skadeforsikringsselskabet, som sælger forsikringsprodukterne.

Zen Luxury Travels er optaget i Finanstilsynets register over virksomheder, der opfylder betingelserne for registrering til at udøve accessorisk forsikringsformidling. Der er tale om et offentligt register, og den rejsende kan rette henvendelse til Finanstilsynet for at kontrollere, om Zen Luxury Travels er opført i det pågældende register.

Zen Luxury Travels modtager provision fra forsikringsselskabet i forbindelse med formidlingen af afbestillings- og rejseforsikringerne.

Zen Luxury Travels formidler forsikring for følgende skadesforsikringsselskab:

Gouda Rejseforsikring
A.C. Meyers Vænge 9
2450 København SV
Tlf. 88 20 88 20

Skadeforsikringsselskabet er omfattet af Garantifonden for skadeforsikringsselskaber.

 

5. DEN REJSENDES GENERELLE PLIGTER

5.1. PAS, VISUM OG SUNDHEDSMÆSSIG FORMALITETER (BLA. VACCINATIONER)

Kunden skal være i besiddelse af et gyldigt pas med minimum 6 måneders gyldighed ved rejsens afslutning samt de for rejsens gennemførelse nødvendige dokumenter, herunder visa og bevis for påkrævede vaccinationer. Selv om Danmark er med i Schengen-samarbejdet, skal alle rejsende altid medbringe gyldigt pas. For at passet er gyldigt, skal alle sider være tydelige og passet skal have plads til nye stempler.

Zen Luxury Travels oplyser ved indgåelse af aftalen Kunden om pas- og visumkrav. Kunden skal være opmærksom på, at behandlingstiden for visumansøgninger varierer fra land til land, og opfordres til altid at ansøge om visum i god tid inden afrejse. Zen Luxury Travels oplyser desuden om eventuelle sundhedsmæssige formaliteter i kraft af vaccinationskrav eller lignende samt øvrige dokumenter og forhold, der er nødvendige for rejsens gennemførelse. For visse lande gælder der særlige regler for ind- og udrejse. Hvis dette er tilfældet, vil det fremgå af aftalen. Kunden kan kontakte Zen Luxury Travels for yderligere information om disse regler.

Zen Luxury Travels oplysninger om pas- og visumkrav tager udgangspunkt i reglerne for danske statsborgere. Har Kunden ikke dansk pas, eller har Kunden dobbelt statsborgerskab, skal Kunden gøre Zen Luxury Travels opmærksom herpå, således at Kunden kan få korrekt rådgivning og vejledning, herunder henvisning til de relevante myndigheder. Se i denne sammenhæng www.um.dk og www.ssi.dk.

Kunder, der medbringer medicin indeholdende euforiserende stoffer, er selv ansvarlige for at kunne dokumentere behovet for dette. Kontakt venligst egen læge for udarbejdelse af dokumentation.

Består deltagerne på Kundens rejse af mindreårige uden ledsagelse af egne forældre/egen værge, skal Kunden kontakte rejselandets ambassade/konsulat. Kunden skal ligeledes være opmærksom på, at der gælder særlige regler, såfremt Kundens børn kun rejser med den ene af deres forældre. Kunden kan finde yderligere information om reglerne for at rejse med børn på denne hjemmeside: https://um.dk/da/rejse-og-ophold/rejse-til-udlandet/boern-unge-paa-rejse/

Kunden er også velkommen til at kontakte Zen Luxury Travels for yderligere information om disse regler.

 

Særlig information om pas
Bemærk venligst, at passet skal være i god stand inden afrejse. Passet må ikke være overdrevent slidt eller beskadiget med eksempelvis vand, rifter, iturevne overflader fra bagagetags og lignende.

Der må heller ikke mangle sider, ligesom der ikke må være skrevet eller rettet i passet. I visse tilfælde kan I blive nægtet check-in af flyselskabet og indrejse af myndighederne ved destinationen, såfremt de vurderer, at passet ikke er i god stand og hele rejsen er som udgangspunkt mistet.

Det er den rejsendes eget ansvar at sørge for, at pas lever op til gældende regler.

5.2. BEVÆGELSESHÆMMEDE PERSONER

Det vil fremgå af Zen Luxury Travels udbudsmateriale, hvorvidt rejsen generelt er egnet for bevægelseshæmmede personer. Kunden kan desuden før aftalens indgåelse anmode Zen Luxury Travels om at give præcise oplysninger om rejsens egnethed i forhold til kundens eller dennes medrejsendes behov. Det er forudsætning for en sådan anmodning, at Kunden giver Zen Luxury Travels alle nødvendige og relevante oplysninger om Kundens behov.

5.3. NAVNE PÅ REJSEDOKUMENTER

Kunden er ansvarlig for, at de navne, der fremgår af Kundens rejsedokumenter og bookinger, er identiske med det fulde navn, der fremgår af rejsedeltagernes pas. Bliver Kunden opmærksom på uoverensstemmelser mellem rejsedokumenter og pas, skal Kunden straks meddele dette til Zen Luxury Travels, som vil forsøge at korrigere fejlen. Beror uoverensstemmelsen på Kundens forhold, skal udgifter forbundet hermed afholdes af Kunden. Hvis ændringer ikke er muligt, kan Kunden ikke holde Zen Luxury Travels ansvarlig herfor.

5.4. RETTIDIGT FREMMØDE

I de tilfælde, hvor Kunden ikke kan nå rettidigt frem til den bestilte rejseydelse, skal Kunden rette henvendelse til den pågældende leverandør og oplyse om det senere fremmøde. Hvis Kunden ikke opnår en tilfredsstillende løsning med leverandøren, skal Kunden kontakte Zen Luxury Travels. Ved Kundens manglende henvendelse til henholdsvis leverandøren og/eller Zen Luxury Travels, vil reservationen blive annulleret af leverandøren, og Kunden vil ikke kunne benytte reservationen eller få betalingen herfor refunderet.

Såfremt flybilletter er en del af pakkerejsen, skal disse benyttes i korrekt rækkefølge. Hvis Kunden ikke anvender flybilletterne i korrekt rækkefølge, vil luftfartsselskabet annullere de resterende flystrækninger. Kunden kan derfor ikke kun anvende enkelte strækninger af en flyrejse. F.eks. kan Kunden ikke kun benytte sig af en hjemrejse.

Kunden skal have afsluttet eventuelt check-in i overensstemmelse med de i rejseplanen eller ved anden tydelig anvisning oplyste tidspunkter og steder for seneste check-in på ud- og hjemrejsen. Kunden er ansvarlig for at gøre opmærksom på sig selv i check-in-køen, hvis Kunden kan forudse, at denne ikke kan nå at have afsluttet check-in inden for de oplyste tidspunkter.

Kunden skal holde sig underrettet om hjemrejsetidspunkter ved i god tid inden hjemrejse at orientere sig om, hvorvidt der er blevet foretaget eller annonceret ændringer af det hjemrejsetidspunkt, der er angivet i rejsedokumenterne. Dette kan gøres gennem Zen Luxury Travels samarbejdspartnere på destinationen samt på luftfartsselskabernes hjemmeside.

Kunden skal løbende holde sig opdateret om afgangssteder og –tider for de inkluderede transportmidler. Dette kan f.eks. ske ved straks efter ankomst til en lufthavn at holde øje med oversigtsskærme og kontakte lufthavnspersonalet ved tvivl om, hvilke terminaler eller gates flyet afgår fra. Terminal- og gateændringer sker ofte og er uden for Zen Luxury Travels kontrol. Kunden kan i sådanne situationer ikke gøre krav gældende over for Zen Luxury Travels.

5.5. ORDENSBESTEMMELSER

Kunden skal rette sig efter de ordensbestemmelser, der gælder for alle pakkerejsens underleverandører som f.eks. hoteller, lufthavne, transportmidler etc.

Kunden skal optræde således, at medrejsende ikke føler sig generet. I grove eller gentagne tilfælde kan en upassende optræden føre til, at Kunden af Zen Luxury Travels eller dennes repræsentanter bortvises fra videre deltagelse i rejsen. I sådanne tilfælde er Kunden ansvarlig for egen hjemtransport og udgifter som følge heraf. Kunden er i tilfælde af bortvisning ikke berettiget til at modtage nogen form for tilbagebetaling af pakkerejsens pris.

Zen Luxury Travels er ikke ansvarlig over for offentlig myndighedsudøvelse; herunder – men ikke begrænset til – politiets indgreb/handling over for Kunden i forbindelse med Kundens upassende adfærd. Kunden er i sådanne situationer selv ansvarlig for de udgifter, som Kunden eventuelt vil blive påført, ligesom Kunden ikke kan gøre krav gældende over for Zen Luxury Travels og ikke vil være berettiget til tilbagebetaling af pakkerejsens pris.

5.6. KUNDENS MANGLENDE EFTERLEVELSE

Overholder Kunden ikke kravene til pas, visa, sundhedsmæssige formaliteter, angivelse af korrekt navn på rejsedokumenterne samt gennemgang heraf, reglerne om rettidigt fremmøde samt ordensbestemmelserne, kan Kunden ikke gøre krav gældende mod Zen Luxury Travels, formidleren eller underleverandøren til pakkerejsen for de følgevirkninger, mangler, gener eller tab, som den manglende efterlevelse af Kundens generelle pligter medfører.

5.7. HANDEL MED TRUEDE PALNTER/DYR

Zen Luxury Travels henleder Kundens opmærksomhed på, at der i henhold til bl.a. Washington-konventionen og EU’s regelsæt er strenge restriktioner for international handel med truede dyre- og plantearter samt produkter fremstillet heraf. Blandt de varer, som Kunden skal være særligt – men ikke kun – på vagt over for, er koraller, konkylier, elfenben, skildpaddeskjold, skind fra slanger, krokodiller og andre krybdyr, smykker og produkter fremstillet af ovennævnte samt planter og levende dyr. For nærmere information henviser vi til Skov- og Naturstyrelsens hjemmeside, www.sns.dk

 

6. ÆNDRINGER AF DEN INDGÅENDE AFTALE

6.1. OVERDRAGELSE AF PAKKEREJSEN

Kunden kan overdrage rejsen til en anden person mod ekspeditionsgebyr på DKK 750 samt eventuelle omkostninger, Zen Luxury Travels måtte blive pålagt af pakkerejsens underleverandører som følge af overdragelsen. Meddelelse om overdragelse skal gives skriftligt og på et varigt medium til Zen Luxury Travels senest 7 dage inden rejsens påbegyndelse. Meddelelse efter dette tidspunkt medfører, at Kunden mister retten til at overdrage pakkerejsen.

Overdragelse kan alene ske, hvis den person, til hvem pakkerejsen overdrages, opfylder de af Zen Luxury Travels ved aftalens indgåelse anførte nødvendige betingelser og krav for gennemførelse af rejsen, herunder pas, visa og sundhedsmæssige krav.

Adgangen til at overdrage pakkerejsen kan helt eller delvist begrænses af Zen Luxury Travels, såfremt overdragelsen ikke er mulig som følge af underleverandørens vilkår. Begrænsninger i overdragelsesadgangen vil altid fremgå tydeligt af Kundens rejsedokumenter. I den forbindelse henledes Kundens opmærksomhed på, at langt de fleste flybilletter, der indgår i pakkerejser, ikke kan ændres eller refunderes, når de først er bestilt (”non refundable”-billetter).

Det vil fremgå af Kundens rejsedokumenter, hvis flybilletten eller øvrige rejseydelser ikke kan ændres eller refunderes. Indeholder pakkerejsen sådanne rejseydelser, vil prisen for de rejseydelser, der er pålagt de nævnte restriktioner, gå tabt, såfremt en rejse ønskes ændret efter bestilling.

Overdrageren af pakkerejsen og den person, til hvem pakkerejsen er overdraget, hæfter solidarisk for betaling af eventuelle udestående beløb og omkostninger som følge af overdragelsen.

6.2. PRISÆNDRINGER

Zen Luxury Travels kan efter aftalens indgåelse ikke foretage ændringer i den aftalte pris for pakkerejsen.

Zen Luxury Travels kurssikrer ved fakturering alle solgte rejser, således at Kunden ikke udsættes for en merpris i tilfælde af en valutakursstigning. Dette betyder også, at Kunden ikke kan kræve prisnedsættelse, hvis den aktuelle valutakurs måtte falde.

Afregnes en del af pakkerejsens pris i anden valuta end DKK, vil dette beløb eller dets andel af den samlede pris fremgå af fakturaen.

6.3. KUNDENS ÆNDRINGER AF PAKKEREJSEN

Såfremt Kunden ønsker at foretage ændringer i pakkerejsen, skal denne kontakte Zen Luxury Travels hurtigst muligt. Hvis det er muligt for Zen Luxury Travels at ændre pakkerejsen, skal Kunden afholde de ekstraudgifter, som ændringerne medfører plus et ændringsgebyr på 750 kr. pr. person. Det betragtes bl.a. som en ændring, hvis datoer skal ændres, hvis der justeres på antallet af deltagere, hvis rejseruten ændres, eller der måtte ønskes ændringer i indkvarteringsformen.

Zen Luxury Travels er ikke forpligtet til at foretage ændringer i pakkerejsen.

Såfremt Kunden ønsker at foretage ændringer, som Zen Luxury Travels ikke kan opfylde i den eksisterende aftale, vil ændringen, hvis Kunden fastholder ønsket om at få ændret pakkerejsen, anses som en afbestilling af pakkerejsen, jf. afsnit 8.2, og en ny bestilling.

6.4. ZEN LUXURY TRAVELS ÆNDRINGER AF PAKKEREJSEN INDEN PAKKEREJSENS PÅBEGYNDELSE

6.4.1. Uvæsentlige ændringer

Zen Luxury Travels er inden pakkerejsens påbegyndelse berettiget til ansvarsfrit at foretage uvæsentlige ændringer i pakkerejsen uden den rejsendes samtykke. Kunden er forpligtet til at acceptere sådanne ændringer, hvis Zen Luxury Travels inden pakkerejsens påbegyndelse og uden unødig forsinkelse klart og tydeligt oplyser Kunden om de pågældende ændringer.

Zen Luxury Travels er inden pakkerejsens påbegyndelse berettiget til at udskifte terapeut/underviser inden retreat start, hvis der skulle opstå sygdom eller andre uforudsete udfordringer.

6.4.2. Andre ændringer

Hvis Zen Luxury Travels inden pakkerejsens påbegyndelse enten;

 • foretager væsentlige ændringer i pakkerejsen,
 • eller ikke kan levere bestemte ydelser, som Kunden har anmodet om, og som Zen Luxury Travels har accepteret at levere,

har Kunden følgende rettigheder:

 • Kunden kan hæve aftalen og få refunderet de beløb, der er indbetalt i forhold til rejsen,
 • eller Kunden kan deltage i en erstatningsrejse, såfremt dette tilbydes af Zen Luxury Travels.

Zen Luxury Travels er forpligtet til uden unødig forsinkelse at rette henvendelse til Kunden og oplyse om de væsentlige ændringer på et varigt medium.

Zen Luxury Travels fastsætter i sin henvendelse en rimelig frist for, hvornår Kunden skal informere om sin beslutning, og oplyser desuden om, at konsekvensen af ikke at overholde denne frist indebærer, at Kunden anses for at have accepteret ændringer omfattet af 6.4.2.

Kunden kan i visse situationer have ret til erstatning, hvis der er lidt et økonomisk tab som følge af ovenstående væsentlige ændringer, medmindre årsagen hertil beror på uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder.

6.4.3. HÅNDTERING AF PAKKEREJSEGARANTI / EKSTRAORDINÆRE BETINGELSER I FORBINDELSE MED CORONA.

Zen Luxury Travels har for rejser, der er bestilt efter den 24. juni 2020 og med udrejse efter den 15. maj 2021 valgt at forære sine kunder en ”Pakkerejsegaranti”, hvor kunden trods myndighedernes anbefaling om ikke at rejse til en lang række destinationer, stadig har lov til at annullere sin rejse uden gebyr. 

Betingelserne for Pakkerejsegarantien er følgende:

 • Såfremt myndighederne fortsætter sine advarsler om ikke at rejse til Kundens valgte destination, så der er tvivl om Kundens sikkerhed på destinationen, afholder Zen Luxury Travels alle omkostninger (afbestillingsforsikring excl.), hvis Kunden ønsker at annullere sin rejse. Samtidigt refunderer Zen Luxury Travels kundens indbetalinger. Bemærk, at myndighederne konkret skal advare om destinationen i den periode, hvor Kunden har udrejse, for at Kunden kan aktivere ”Pakkerejsegarantien”. Således skal ”Pakkerejsegarantien” ikke forveksles med en generel fortrydelsesret.
 • Måtte din destination kræve dokumentation for en vaccination, refunderer vi ligeledes din rejse. Dette sker, hvis vi med udgangspunkt i myndighedernes vurdering, må konkludere, at I ikke kan nå at blive vaccineret inden afrejse.
 • Zen Luxury Travels forbeholder sig ret til at ophæve Kundens køb. Zen Luxury Travels kan hæve købet mellem 31 og 65 dage før udrejsen, afhængigt af Zen Luxury Travels’ leverandøraftaler. Såfremt det måtte være Zen Luxury Travels, der annullerer den planlagte rejse, vil kunden naturligvis få sine indbetalinger refunderet. 
 • Kunden anbefales at tjekke sine almindelige forsikringsvilkår inden bestilling af rejsen. Visse forsikringsselskaber kan have begrænsninger i forhold til sygdom, smitte og evakuering. Zen Luxury Travels hjælper gerne med rådgivning om Gouda Rejseforsikring.

7. VED KØB KUN AF FLYBILLET

Når Kunden alene køber en flybillet, er Kunden ikke dækket af Lov om Pakkerejser. Kunden skal derfor nærlæse sit tilbud og andre medfølgende papirer, da det er disse, der bestemmer indholdet af aftalen. Ved bestilling af flybilletter er prisen oplyst på fremsendte tilbud. Prisen er gældende i 24 timer, hvilket betyder, at tilbuddet skal accepteres og betales inden for 24 timer, for at Zen Luxury Travels kan honorere prisen. Betales billetten ikke samme dag, skal prisen opdateres af Zen Luxury Travels, inden den rejsende kan gøre brug af tilbuddet.

BEMÆRK, at Zen Luxury Travels sælger flybilletter på flyselskabets vegne, og at Zen Luxury Travels derfor ikke er Kundens aftalepart, men kun formidler. Det er flyselskabet, som er Kundens aftalepart og leverandør af rejsen. Flyselskabet er ansvarlig for aftalens opfyldelse. Det betyder, at alle krav og reklamationer vedrørende rejsen skal rettes mod flyselskabet, f.eks. i tilfælde af forsinkelser, aflysninger, konkurs, bagage mv.

I det tilfælde, at det af Kunden benyttede flyselskab går konkurs (og billetten er t/r til Danmark), betyder ovenstående, at Kunden kan rette krav mod Rejsegarantifonden, som skal sørge for, at Kunden kan komme hjem fra en allerede påbegyndt rejse. Såfremt der efterfølgende er midler tilbage i Rejsegarantipuljen, vil Kunden endvidere kunne søge refusion af en billet, der ikke kan benyttes grundet konkursen.

Kan enighed om et erstatningskrav i forbindelse med køb af enkelt ydelse (flybillet eller fx hotelophold) ikke opnås ved reklamation til Zen Luxury Travels eller formidleren, kan kunden indbringe en klage til Center for Klageløsning og Forbrugerklagenævnet. Kunden kan gå videre med sin klage til Nævnenes Hus.

 

8. AFTALENS OPHØR

8.1. FORTRYDELSESRET

For køb af pakkerejser gælder der ingen fortrydelsesret, jf. forbrugeraftalelovens § 18, stk. 2, nr. 1 samt § 7 stk. 2 nr. 5, der undtager personbefordring fra forbrugeraftalelovens anvendelsesområde.

8.2. AFBESTILLING AF PAKKEREJSEN

8.2.1.Normale afbestillingsvilkåR

Medmindre andet er påført på faktura, gælder følgende:

 • Ved afbestilling senest 65 dage før afrejsedagen tilbagebetaler Zen Luxury Travels kunden det allerede betalte beløb med fradrag af et gebyr, der svarer til det betalte depositum.
 • Ved afbestilling senere end 65 dage afrejsen, har Zen Luxury Travels ret til at beregne sig rejsens fulde pris i afbestillingsgebyr.

Såfremt et pakkearrangement, en hotelreservation, et cruise, en flybillet eller anden ydelse måtte være behæftet med strengere afbestillingsbetingelser end ovennævnte, vil disse være gældende og blive oplyst på fakturaen.

8.2.2. Afbestilling i tilfælde af krigshandlinger mv.

Kunden kan uden at betale gebyr afbestille en pakkerejse inden pakkerejsens begyndelse, hvis der på rejsedestinationen eller i umiddelbar nærhed heraf indtræffer uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder, som væsentligt berører leveringen af pakkerejsen eller befordringen af passagerer til destinationen.

For at Kunden kan afbestille uden at betale gebyr, skal de pågældende uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder gøre det umuligt at rejse sikkert til destinationen ud fra en objektiv vurdering; f.eks. på baggrund af vejledning eller udtalelser fra Udenrigsministeriet, sundhedsmyndighederne mv. Se www.um.dk og www.ssi.dk.

Kunden har i tilfælde af gebyrfri afbestilling ret til fuld refundering af rejsens pris, men har ikke ret til yderligere kompensation fra Zen Luxury Travels.

Den gebyrfrie afbestillingsret gælder ikke, hvis Kunden ved aftalens indgåelse kendte til eller burde kende til den pågældende begivenhed, eller hvis begivenheden i øvrigt var almindeligt kendt.

Kan Kunden ikke afbestille gebyrfrit i henhold til ovenstående, gælder de almindelige afbestillingsregler, jf. afsnit 8.2.1.

For rundrejser gælder, at Kunden alene har ret til at afbestille den del af pakkerejsen, der foregår i det frarådede område. Kun hvis denne del udgør en væsentlig del af den samlede pakkerejse, har Kunden ret til helt at afbestille rejsen.

8.2.3. Tidspunkt for tilbagebetaling og beregning af afbestillingsgebyr

Tilbagebetaling af beløb efter pkt. 8.2.1 og 8.2.2 skal ske senest 14 dage efter Kundens afbestilling af pakkerejsen. Såfremt kunden har betalt via betalingskort, vil beløbet blive indbetalt via samme betalingskort.

8.3. OPSIGELSE FRA ZEN LUXURY TRAVELS

8.3.1. Opsigelse på grund af manglende tilslutning

Såfremt rejsens gennemførelse betinges af en bestemt minimumstilslutning, vil dette fremgå af Zen Luxury Travels udbudsmateriale eller andet sted i aftalegrundlaget. Det vil samtidig fremgå, hvilket antal deltagere, der minimum skal være tilmeldt, eller en minimumsbelægningsprocent, førend rejsen gennemføres, samt i hvor lang tid før afrejse dette antal senest skal være opnået.

Hvis det nødvendige antal deltagere ikke opnås inden det angivne tidspunkt, kan Zen Luxury Travels ansvarsfrit opsige aftalen om pakkerejsen. Zen Luxury Travels underretter Kunden om opsigelsen af aftalen inden den i aftalen anførte frist, dog ikke senere end:

 • 20 dage inden pakkerejsens begyndelse, hvis rejsens varighed er over 6 dage,
 • 7 dage inden pakkerejsens begyndelse, hvis rejsens varighed er mellem 2 og 6 dage, eller
 • 48 timer inden pakkerejsens begyndelse, hvis rejsens varighed er under 2 dage.

Kunden har ret til fuld refundering af rejsens pris, men har ikke ret til yderligere kompensation fra Zen Luxury Travels.

Vælger den rejsende at deltage i en pakkerejse af højere værdi, skal den rejsende betale prisforskellen. Har pakkerejsen en ringere værdi end den oprindeligt bestilte, skal Zen Luxury Travels tilbagebetale den rejsende prisforskellen.

8.3.2. Opsigelse på grund uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder

Zen Luxury Travels kan desuden ansvarsfrit opsige aftalen om en pakkerejse, hvis Zen Luxury Travels er forhindret i at opfylde aftalen på grund af uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder. I dette tilfælde skal Zen Luxury Travels underrette Kunden om opsigelsen af aftalen uden unødig forsinkelse og inden pakkerejsens begyndelse.

Kunden får i ovenstående opsigelsessituationer de til rejsen indbetalte beløb refunderet senest 14 dage efter opsigelsen. Kunden vil ikke have krav på yderligere erstatning.

 

9. MANGLER OG REKLAMATION

Konstateres en mangel efter rejsens begyndelse undervejs eller på rejsemålet skal kunden straks efter konstateringen reklamere over manglen til Zen Luxury Travels, dennes repræsentant på rejsemålet eller til den underleverandør, som manglen angår.

Hvis Zen Luxury Travels repræsentant eller underleverandør ikke kan eller vil afhjælpe, eller disse efter kundens opfattelse ikke afhjælper tilfredsstillende, skal kunden omgående reklamere direkte til Zen Luxury Travels.

Medfører en lokal udbedring af fejl/mangel en ekstra betaling, vil Zen Luxury Travels ofte dække denne omkostning, men det kræver, at vi først informeres om problemet og dernæst anerkender den ekstra udgift.

Kunden skal sikre sig, at reklamationen bliver noteret af Zen Luxury Travels medarbejdere og/eller underleverandører på stedet – f.eks. gennem en notits i en hotelbog eller i anden skriftlig form. Herudover bør kunden sørge for at få udleveret en kvittering for reklamationen.

Undlader kunden at reklamere som beskrevet ovenfor, kan det have konsekvenser for kundens ret til efterfølgende at påberåbe manglen og opnå kompensation herfor.

 

10. BEGRÆNSNINGER I ZEN LUXURY TRAVELS ERSTATNINGSANSVAR

Luftfartsselskaberne har det direkte ansvar for transportens korrekte gennemførelse efter Warszawa- og Montreal-konventionerne, EU Forordning 889/2002 og 261/2004 samt Luftfartsloven.

Zen Luxury Travels begrænser sit ansvar til de på enhver tid gældende beløbsgrænser, der fremgår af Warszawa- og Montreal-konventionerne (luftbefordring), Athen-konventionen, EU Forordning 392/2009 (befordring til søs), COTIF-konventionen og EU Forordning 1371/2007 (jernbanebefordring). Zen Luxury Travels erstatningsansvar kan derfor ikke overstige det beløb, som gælder for de transportører, der har det direkte ansvar for befordringen.

Eventuel erstatning udregnes i SDR (Special Drawing Rights). Den gældende SDR-kurs (XDR) kan ses på www.nationalbanken.dk.

Efter Warszawa- og Montreal-konventionerne er begrænsningerne på den maksimale erstatning sat til:

 • Ved passagerers død eller tilskadekomst: 113.100 SDR – såfremt luftfartsselskabet kan godtgøre, at det ikke har handlet uagtsomt eller optrådt ukorrekt, eller såfremt hændelsen skyldes tredjemands uagtsomme eller ukorrekte opførsel
 • Ved skader, der skyldes forsinkelse af persontransport: 4.694 SDR
 • Ved ødelæggelse, bortkomst, beskadigelse eller forsinkelse af bagage: 1.131 SDR

Begrænsningerne på den maksimale erstatning efter Athen-konventionen og EU Forordning 392/2009 er sat til:

 • Ved passagerers død eller tilskadekomst: Fra 250.000 SDR til 400.000 SDR – alt efter tilskadekomstens årsag samt transportørens udviste skyld
 • Ved ødelæggelse, bortkomst eller beskadigelse af håndbagage: 2.250 SDR
 • Ved ødelæggelse, bortkomst eller beskadigelse af køretøjer, herunder bagage i eller på køretøjet: 12.700 SDR – transportøren er kun ansvarlig for skade forvoldt på grund af fejl fra dennes side
 • Ved ødelæggelse, bortkomst eller beskadigelse af anden bagage end håndbagage og køretøjer: 3.375 SDR

Såkaldte ”værdigenstande” erstattes ikke efter regelsættene.

Begrænsningerne på den maksimale erstatning efter COTIF-konventionen og EU -forordning 1371/2007 er sat til:

 • Ved passagerers død og tilskadekomst: 175.000 SDR
 • Ved tab af eller skade på genstande: 1.400 SDR
 • Ved helt eller delvist tab af et køretøj: 8.000 SDR
 • Ved skade på genstande efterladt i køretøjet: 1.400 SDR – transportøren er kun ansvarlig for skade forvoldt på grund af fejl fra dennes side

For så vidt angår bustransport følger begrænsningerne for død eller tilskadekomst og bortkomst eller beskadigelse af bagage af Forordning 181/2011 af 16. februar 2011 om buspassagerers rettigheder.

Hvis ansvaret for transportøren ikke er begrænset i anden EU-lovgivning eller i andre internationale konventioner, begrænser Zen Luxury Travels sit ansvar til tre gange pakkerejsens samlede pris.

 

11. FREMSÆTTELSE AF KRAV EFTER REJSENS AFSLUTNING

Krav om erstatning og/eller forholdsmæssigt afslag i rejsens pris – som følge af mangler, der er blevet reklameret korrekt over, og som ikke er blevet afhjulpet af Zen Luxury Travels – skal fremsættes over for Zen Luxury Travels inden rimelig tid efter rejsens afslutning. I modsat fald mister Kunden retten til at gøre krav mod Zen Luxury Travels gældende.

Zen Luxury Travels formidler gerne bonusnumre til hotelkæder, flyselskaber samt biludlejere, men vi kan ikke garantere eller følge op på, at Kunden får sine point. Dette ligger uden for vores ansvarsområde, hvorfor vi ikke kompenserer for manglende point.

Den rejsende kan efter hjemkomst reklamere til Zen Luxury Travels, Folke Bernadottes Allé 7, 2100 København, e-mail: info@zenluxurytravels.com

 

12. ADGANG TIL MODREGNING VED UDBETALING AF ERSTATNING OG/ELLER KOMPENSATION

Kunden skal ved fremsendelsen af sin reklamation til Zen Luxury Travels oplyse, om Kunden også har søgt om erstatning eller kompensation fra transportøren på grundlag af EU-forordninger om passagerrettigheder og erstatningsansvar ved passagertransport og efter de internationale konventioner, der også regulerer dette forhold.

Såfremt den rejsende har modtaget erstatning og/eller kompensation fra transportøren, har Zen Luxury Travels efter Lov om Pakkerejser ret til at modregne denne erstatning og/eller kompensation.

 

13. VÆRNETING OG LOVVALG

Kan enighed om et erstatningskrav og/eller –beløb mv. ikke opnås ved reklamation til Zen Luxury Travels eller formidleren, kan Kunden indbringe en klage for reklamation for Pakkerejse-Ankenævnet, Røjelskær 11, 3. sal, 2840 Holte.

Pakkerejse-Ankenævnets hjemmeside er www.pakkerejseankenaevnet.dk

En klage kan også indgives via den europæiske platform for online tvistløsning på http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Zen Luxury Travels e-mailadresse er til brug herfor info@zenluxurytravels.com

Zen Luxury Travels er – som følge af medlemskab af Danmarks Rejsebureau Forening – forpligtet til at opfylde kendelser fra Pakkerejse-Ankenævnet, medmindre foreningens bestyrelse giver dispensation fra dette krav, fordi kendelsen ønskes indbragt for en dansk domstol, jf. foreningens vedtægter.

Alle tvister og uoverensstemmelser, der måtte opstå eller udspringe af en given aftales tilblivelse og/eller opfyldelse, og som ikke kan løses mellem parterne alene eller ved Pakkerejse-Ankenævnet, skal, såfremt parterne ønsker at indbringe sagen, anlægges ved de danske nationale domstole til endelig afgørelse, og vil være underlagt dansk ret, medmindre andet følger af Rfor. 1215/2012 samt Rom-konventionen af 1980.

 

14. GARANTI I REJSEGARANTIFONDEN

Zen Luxury Travels har i tilfælde af dennes konkurs stillet garanti for refusion af den rejsendes betalinger hos:

Haldor Topsøes Allé 1, st. bygning 91. 2800, Kgs. Lyngby. Registreringsnummer 796.

Oktober 2020

 

Standardoplysningsskema:

For aftaler om pakkerejser.

Den kombination af rejseydelser, du tilbydes, er en pakkerejse, jf. direktiv (EU) 2015/2302.

Du er derfor omfattet af alle EU-rettigheder for pakkerejser. Zen Luxury Travels er fuldt ansvarlig for den korrekte levering af den samlede pakkerejse.

Zen Luxury Travels har desuden oprettet lovpligtig beskyttelse til at refundere dine

betalinger og, hvis pakkerejsen omfatter transport, sikre din hjemtransport i tilfælde af, at den/de går konkurs eller bliver insolvent(e).

Centrale rettigheder efter direktiv (EU) 2015/2302

 • Rejsende vil modtage alle vigtige oplysninger om pakkerejsen, inden aftalen om pakkerejsen indgås.
 • Der er altid mindst én erhvervsdrivende, som er ansvarlig for den korrekte levering af alle de rejseydelser, der er inkluderet i aftalen.
 • Rejsende får udleveret et nødtelefonnummer eller oplysninger om et kontaktpunkt, hvor de kan komme i kontakt med rejsearrangøren eller rejsebureauet.
 • Rejsende kan overføre pakkerejsen til en anden person, med rimeligt varsel og eventuelt mod betaling af yderligere omkostninger.
 • Pakkerejsens pris kan kun øges, hvis særlige omkostninger stiger (f.eks. brændstofpriser), og hvis det udtrykkeligt er fastsat i aftalen, og under ingen omstændigheder senere end 20 dage inden pakkerejsens begyndelse. Hvis prisstigningen overstiger 8 % af pakkerejsens pris, kan den rejsende opsige aftalen. Hvis rejsearrangøren forbeholder sig ret til en prisstigning, har den rejsende ret til en prisnedsættelse, hvis de relevante omkostninger falder.
 • Rejsende kan opsige aftalen uden betaling af et opsigelsesgebyr og få fuld refusion af alle betalinger, hvis nogle af pakkerejsens væsentlige elementer, bortset fra prisen, ændres væsentligt. Hvis den erhvervsdrivende, der er ansvarlig for pakkerejsen, aflyser pakkerejsen inden pakkerejsens begyndelse, har de rejsende efter omstændighederne ret til refusion og erstatning.
 • Rejsende kan opsige aftalen uden betaling af et opsigelsesgebyr inden pakkerejsens begyndelse i tilfælde af ekstraordinære omstændigheder, f.eks. hvis der er alvorlige sikkerhedsproblemer på destinationen, som sandsynligvis kan påvirke pakkerejsen.
 • Rejsende kan endvidere til enhver tid inden pakkerejsens begyndelse opsige aftalen mod betaling af et passende og begrundet opsigelsesgebyr.
 • Hvis væsentlige elementer af pakkerejsen efter pakkerejsens begyndelse ikke kan leveres som aftalt, skal der tilbydes den rejsende passende alternative arrangementer uden yderligere udgifter. Rejsende kan opsige aftalen uden betaling af opsigelsesgebyr, hvis tjenesteydelser ikke udføres i overensstemmelse med aftalen, og dette væsentligt berører leveringen af pakkerejsen, og rejsearrangøren undlader at afhjælpe problemet.
 • Rejsende har ret til en prisnedsættelse og/eller erstatning, hvis rejseydelserne ikke leveres eller leveres mangelfuldt.
 • Rejsearrangøren skal yde bistand, hvis den rejsende er i vanskeligheder.
 • Hvis rejsearrangøren eller i nogle medlemsstater formidleren går konkurs eller bliver insolvent, refunderes betalingerne. Hvis rejsearrangøren eller i givet fald formidleren går konkurs eller bliver insolvent efter pakkerejsens begyndelse, og hvis pakkerejsen omfatter befordring, er de rejsendes hjemtransport sikret. Zen Luxury Travels har oprettet beskyttelse mod konkurs eller insolvens hos Rejse Garanti Fonden. Rejsende kan henvende sig til denne enhed eller i givet fald denne kompetente myndighed, (Rejse Garanti Fonden, Røgelskær 11, 3.sal, 2840 Holte, telefon: 45878333, cvr: 86484218), hvis de nægtes ydelser som følge af Zen Luxury Travels konkurs eller insolvens.

Direktiv (EU) 2015/2302 som gennemført i national ret: www.retsinformation.dk.

AUGUST 2021

 

 

GAVEKORT

MANGLER DU DEN PERFEKTE JULEGAVE?
Vi pakker de fineste gaveæsker til din kære.

Ring til os på 61 16 30 14 eller skriv til info@zenluxurytravels.com 
Så har du gaven inden længe.

Vi ønsker dig en magisk december.

😊  fra Zennie

Pin It on Pinterest

Share This