Generelle betingelser

Betingelserne nedenfor regulerer aftaleforholdet mellem rejsearrangør ZEN Luxury Travels A/S og kunden (i det følgende Kunden), som køber en pakkerejse. Aftalen indgås og gennemføres i overensstemmelse med Pakkerejseloven (Lov nr. 1666 af 26/12/2017 om pakkerejser og sammensatte rejsearrangementer).

VIGTIGT
Disse generelle betingelser udgør sammen med øvrige oplysninger på www.zenluxurytravels.com , i program, prisliste, tilbud, rejseplan og øvrige rejsedokumenter aftalegrundlaget mellem kunden og ZEN Luxury Travels A/S.
GENERELT
ZEN Luxury Travels A/S
CVR 15 50 09 99

Folke Bernadottes Allé 7
2100 København Ø

E-mail: info@zenluxurytravels.com
Telefon: 61 16 30 14

 

1. AFTALEINDGÅELSE

1.1. INDGÅELSEN

En aftale om køb af en rejse mellem Kunden og ZEN Luxury Travels A/S er indgået og bindende for begge parter, når bekræftet tilbud accepteres af Kunden. Tilbuddet accepteres af Kunden, når denne enten mundtligt eller skriftligt meddeler ZEN Luxury Travels A/S, at Kunden ønsker at bestille rejsen.

At tilbuddet er bekræftet betyder, at ZEN Luxury Travels A/S har bekræftet, at alle overnatninger, transporter osv. kan gennemføres, som det fremgår af tilbud og rejseplan. Ved sin accept af tilbuddet bekræfter Kunden samtidig at have accepteret nærværende og/eller de øvrige oplyste vilkår for rejsen.

Kunden skal mundtligt eller skriftligt acceptere det bekræftede tilbud inden den i tilbuddet angivne frist. Såfremt Kunden ikke accepterer tilbuddet inden denne frist, er ZEN Luxury Travels A/S ikke længere bundet af tilbuddet.

ZEN Luxury Travels A/S fremsender efter aftalens indgåelse en bekræftelse og faktura på rejsen via Kundens personlige, online rejsesite.

Det er en forudsætning, at de rejseydelser, der tilsammen vil udgøre en pakkerejse, bliver købt på samme tidspunkt.

 

1.1.1 PAKKEREJSEGARANTI

For rejser købt efter 24. juni 2020 med udrejse efter 1. januar 2021, hvor Udenrigsministeriet fraråder rejser til din bestilte destination, har ZEN Luxury Travels valgt at give dig samme rettigheder, som hvis din destination havde været ”grøn”.
Dette kalder vi for ”Pakkerejsegaranti”.

Pakkerejsegarantien er opkaldt efter Pakkerejseloven, hvor man som dansk forbruger har en god og bred beskyttelse af sin købte rejse under forudsætning af, at man køber flere ydelser (kombination af transport, overnatninger og oplevelser).

Pakkerejseloven sikrer også, at man som forbruger kan annullere sin rejse kvit og frit, hvis myndighederne fraråder den planlagte destination op til afrejsen. Denne rettighed er dog mistet, hvis man på bestillingstidspunktet kendte eller burde kende til risikoen.

Da corona formodes at være kendt af alle danskere, så er man således IKKE sikret gebyrfri annullering af sin rejse, hvis myndighederne på bestillingstidspunktet har din destination som orange eller rød. Med ZEN Luxury Travels ”Pakkerejsegaranti” vælger vi dog at stille dig bedre end loven foreskriver, så du stadig har ret til at annullere din rejse uden gebyr, såfremt corona forbliver en trussel, som myndighederne fortsat advarer imod. Se mere i afsnit 5.4.3.  

1.2. REJSEDOKUMENTER

ZEN Luxury Travels A/S fremsender efter aftalens indgåelse og uden unødig forsinkelse bekræftet rejseplan og faktura til Kunden.

Fremsendelse af rejsedokumenter samt anden korrespondance mellem Kunden og ZEN Luxury Travels A/S, herunder – men ikke begrænset til – ændringer i pakkerejsen, foregår på den postadresse, e-mailadresse eller anden kontaktform, som Kunden har gjort brug af i forbindelse med aftalens indgåelse.

Kunden er desuden forpligtet til at opgive de kontaktoplysninger, der er nødvendige for, at ZEN Luxury Travels A/S kan kontakte Kunden både før og under rejsen.

Hvis Kunden ikke modtager rejsedokumenterne inden 3 dage efter bekræftelse af tilbuddet, skal Kunden straks kontakte ZEN Luxury Travels A/S. Såfremt Kunden har opgivet en e-mailadresse, skal Kunden forinden tjekke spam-filtret.

Kunden har pligt til ved modtagelse at gennemgå de fremsendte rejsedokumenter og ”praktiske oplysninger” (se hertil afsnit 4.3.). Kunden skal straks reagere over for ZEN Luxury Travels A/S, såfremt oplysningerne ikke er i overensstemmelse med det aftalte.  

1.3. PERSONDATAPOLITIK

For at en kunde kan indgå aftale med ZEN Luxury Travels A/S, er det nødvendigt at indsamle følgende oplysninger:

Navn
Adresse
Telefonnummer
E-mailadresse
Vi foretager registreringen af disse personoplysninger med det formål at kunne levere varen til dig.

Personoplysningerne registreres hos ZEN Luxury Travels A/S og opbevares i 5 år, hvorefter oplysningerne slettes. Når der indsamles personoplysninger ZEN Luxury Travels A/S website, sikres det, at dette altid sker ved afgivelse af Kundens udtrykkelige samtykke, således at Kunden er informeret om præcis hvilke oplysninger, der indsamles, og hvorfor.

Ansatte hos ZEN Luxury Travels A/S har adgang til de oplysninger, der registreres om Kunden. Den dataansvarlige hos ZEN Luxury Travels A/S er økonomichefen.

ZEN Luxury Travels A/S opbevarer og transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret. Oplysninger afgivet til ZEN Luxury Travels A/S videregives eller -sælges på ingen måde til tredjemand, og ZEN Luxury Travels A/S registrerer ingen personfølsomme oplysninger.

Som registreret hos ZEN Luxury Travels A/S har Kunden altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Jf. Persondataloven har Kunden også ret til indsigt i hvilke oplysninger, der er registreret om Kunden. Henvendelse i forbindelse hermed rettes til ZEN Luxury Travels A/S via e-mail info@zenluxurytravels.com

 

2. PRIS OG BETALING

2.1. PRIS

Rejsens pris er en såkaldt ”totalpris”, hvilket indebærer, at prisen omfatter alle obligatoriske skatter, afgifter samt alle yderligere gebyrer, omkostninger og eventuelle tillæg relateret til de ydelser, som Kunden har købt hos ZEN Luxury Travels A/S.

På destinationerne kan der forekomme opkrævninger af lokale gebyrer, entreer og afgifter, som det ikke er muligt at opkræve ved aftalens indgåelse, da disse betalinger relaterer sig direkte til lokale regler eller til forbrug af ekstra ydelser ud over, hvad der fremgår af aftalen.

Rejsens samlede pris fremgår af den rejsendes faktura. Hvis der sker ændringer i den konkrete rejse eller i forudsætningerne for denne som følge af forhold hos kunden, vil det kunne medføre, at prisen ændres, og yderligere betaling vil kunne blive opkrævet.  

2.2. BETALING

Misligholder Kunden sin del af aftalen for så vidt angår betaling, har ZEN Luxury Travels A/S ret til at annullere aftalen. I sådanne tilfælde har ZEN Luxury Travels A/S ret til betaling af det beløb, som Kunden ville miste efter reglerne i afsnit 7.2., såfremt kunden valgte at afbestille rejsen på dagen for den manglende betaling.  

2.3 DEPOSITUM

Samtidig med accept af tilbud betales – med mindre andet er anført på faktura – et depositum på 40 % af rejsens samlede pris, dog minimum 6.000 kr. pr. person. Sker aftaleindgåelsen mindre end 60 dage før afrejse, betales hele rejsens pris ved accept af tilbuddet.  

2.4 SLUTBETALING

Restbeløbet for rejsen skal være indbetalt senest 60 dage før afrejsedagen, med mindre andet er anført på fakturaen.

Herefter vil billetter og øvrige rejsedokumenter blive fremsendt senest 14 dage før afrejsedagen. Hvis Kunden ikke modtager rejsedokumenterne senest 14 dage inden afrejsen, skal Kunden straks kontakte ZEN Luxury Travels A/S. Kunden skal forinden tjekke spam-filtret på den opgivne e-mailadresse.

Op til højtider – danske såvel som lokale på rejsemålet – kan der være behov for, at restbeløbet bliver indbetalt tidligere end normalt. Det skyldes ændrede betalingsfrister hos f.eks. hoteller, der skal garantere, at værelset er reserveret.

Bemærk
Ifølge loven, må ZEN Luxury Travels A/S ikke modtage kontantbeløb for over 49.999 kr. Overstiger rejsens pris dette beløb, er det muligt at betale 49.999 kr. kontant og resten ved bankoverførsel eller med kreditkort. Gavekort købt kontant sidestilles med en kontant betaling.

ZEN Luxury Travels A/S modtager gavekort og kontanter i tidsrummet 9.30-16.00 på alle hverdage eller efter nærmere aftale med jeres rejserådgiver.

Vær venligst opmærksom på, at det kan tage op til 20 minutter at gennemføre en kontant betaling. For at kunne ekspedere jer hurtigst muligt, anbefaler vi derfor, at I på forhånd aftaler et betalingstidspunkt med jeres rejserådgiver.

 

3. AFBESTILLINGS- OG REJSEFORSIKRING

ZEN Luxury Travels A/S giver inden aftaleindgåelsen Kunden oplysninger om muligheden for eller forpligtelsen til at tegne en forsikring, der dækker Kundens udgifter ved opsigelsen af aftalen (afbestillingsforsikring) eller udgifterne til hjemtransport mv. i tilfælde af ulykke, sygdom eller død (rejseforsikring) samt vilkårene for disse forsikringer.

Ønsker Kunden at tegne en afbestillingsforsikring eller en rejseforsikring via ZEN Luxury Travels A/S, skal Kunden meddele ZEN Luxury Travels A/S dette, inden aftalen er endeligt indgået.

 

4. DEN REJSENDES GENERELLE PLIGTER

4.1. PAS, VISUM OG SUNDHEDSMÆSSIGE

FORMALITETER (BL.A. VACCINATIONER)
Kunden skal være i besiddelse af et gyldigt pas med minimum 6 måneders gyldighed ved rejsens afslutning samt de for rejsens gennemførelse nødvendige dokumenter, herunder visa og bevis for påkrævede vaccinationer. Selv om Danmark er med i Schengen-samarbejdet, skal alle rejsende altid medbringe gyldigt pas. For at passet er gyldigt, skal alle sider være tydelige, passet skal have plads til nye stempler, og der må ikke være defekte sider (f.eks efter tidligere bagage-klistermærke)

ZEN Luxury Travels A/S oplyser ved indgåelse af aftalen Kunden om pas- og visumkrav. Kunden skal være opmærksom på, at behandlingstiden for visumansøgninger varierer fra land til land, og opfordres til altid at ansøge om visum i god tid inden afrejse. ZEN Luxury Travels A/S oplyser desuden om eventuelle sundhedsmæssige formaliteter i kraft af vaccinationskrav eller lignende samt øvrige dokumenter og forhold, der er nødvendige for rejsens gennemførelse. For visse lande gælder der særlige regler for ind- og udrejse. Hvis dette er tilfældet, vil det fremgå af aftalen.

ZEN Luxury Travels A/S oplysninger om pas- og visumkrav tager udgangspunkt i reglerne for danske statsborgere. Har Kunden ikke dansk pas, eller har Kunden dobbelt statsborgerskab, skal Kunden gøre ZEN Luxury Travels A/S opmærksom herpå, således at Kunden kan få korrekte rådgivning og vejledning, herunder henvisning til de relevante myndigheder. Se i denne sammenhæng www.um.dk og www.ssi.dk.

 Pas
Bemærk venligst, at dit pas skal være i god stand inden afrejse. Dit pas må ikke være overdrevet slidt eller beskadiget med eksempelvis vand, rifter, iturevne overflader fra badgetags o. lign.

Der må heller ikke mangle sider, ligesom der ikke må være skrevet eller rettet i passet. I visse tilfælde kan du blive nægtet check-in af flyselskabet og indrejse af myndighederne ved din destination, såfremt de vurderer, at dit pas ikke er i god stand.

Kunder, der medbringer medicin indeholdende euforiserende stoffer, er selv ansvarlige ansvar for at kunne dokumentere behovet for dette. Kontakt venligst egen læge for udarbejdelse af dokumentation.

Består deltagerne på Kundens rejse af mindreårige uden ledsagelse af egne forældre/egen værge, skal Kunden kontakte rejselandets ambassade/konsulat. Kunden skal ligeledes være opmærksom på, at der gælder særlige regler, såfremt Kundens børn kun rejser med den ene af deres forældre. Kun-den kan finde yderligere information om reglerne for at rejse med børn på denne hjemmeside: http://um.dk/da/rejse-og-ophold/rejse-til-udlandet/Boern-unge-pensionister-paa-rejse

Kunden er også velkommen til at kontakte ZEN Luxury Travels A/S for yderligere information om disse regler.  

4.2. BEVÆGELSESHÆMMEDE PERSONER

Det vil fremgå af ZEN Luxury Travels A/S udbudsmateriale, hvorvidt rejsen generelt er egnet for bevægelseshæmmede personer. Kunden kan desuden før aftalens indgåelse anmode ZEN Luxury Travels A/S om at give præcise oplysninger om rejsens egnethed i forhold til kundens eller dennes medrejsendes behov. Det er forudsætning for en sådan anmodning, at Kunden giver ZEN Luxury Travels A/S alle nødvendige og relevante oplysninger om Kundens behov.  

4.3. NAVNE PÅ REJSEDOKUMENTER

Kunden er ansvarlig for, at de navne, der fremgår af Kundens rejsedokumenter og bookinger, er identiske med det fulde navn, der fremgår af rejsedeltagernes pas. Bliver Kunden opmærksom på uoverensstemmelser mellem rejsedokumenter og pas, skal Kunden straks meddele dette til ZEN Luxury Travels A/S, som vil forsøge at korrigere fejlen. Beror uoverensstemmelsen på Kundens forhold, skal udgifter forbundet hermed afholdes af Kunden. Hvis ændringer ikke er muligt, kan Kunden ikke holde ZEN Luxury Travels A/S ansvarlig herfor.  

4.4. RETTIDIGT FREMMØDE

I de tilfælde, hvor Kunden ikke kan nå rettidigt frem til den bestilte rejseydelse, skal kunden rette henvendelse til den pågældende leverandør og oplyse om det senere fremmøde. Hvis kunden ikke opnår en tilfredsstillende løsning med leverandøren, skal Kunden kontakte ZEN Luxury Travels A/S. Ved Kundens manglende henvendelse til henholdsvis leverandøren og/eller ZEN Luxury Travels A/S, vil reservationen blive annulleret af leverandøren, og Kunden vil ikke kunne benytte reservationen eller få betalingen herfor refunderet.

Såfremt flybilletter er en del af pakkerejsen, skal disse benyttes i korrekt rækkefølge. Hvis Kunden ikke anvender flybilletterne i korrekt rækkefølge, vil luftfartsselskabet annullere de resterende flystrækninger. Kunden kan derfor ikke kun anvende enkelte strækninger af en flyrejse. F.eks. kan kunden ikke kun benytte sig af en hjemrejse.

Kunden skal have afsluttet eventuelt check-in i overensstemmelse med de i rejseplanen eller ved anden tydelig anvisning oplyste tidspunkter og steder for seneste check-in på ud- og hjemrejsen. Kunden er ansvarlig for at gøre opmærksom på sig selv i check-in-køen, hvis kunden kan forudse, at denne ikke kan nå at have afsluttet check-in inden for de oplyste tidspunkter.

Kunden skal holde sig underrettet om hjemrejsetidspunkter ved i god tid inden hjemrejse at orientere sig om, hvorvidt der er blevet foretaget eller annonceret ændringer af det hjemrejsetidspunkt, der er angivet i rejsedokumenterne. Dette kan gøres gennem ZEN Luxury Travels A/S samarbejdspartnere på destinationen samt på luftfartsselskabernes hjemmeside.

Kunden skal løbende holde sig opdateret om afgangssteder og –tider for de inkluderede transportmidler. Dette kan f.eks. ske ved straks efter ankomst til en lufthavn at holde øje med oversigtsskærme og kontakte lufthavnspersonalet ved tvivl om, hvilke terminaler eller gates flyet afgår fra. Terminal- og gateændringer sker ofte og er uden for ZEN Luxury Travels A/S kontrol. Kunden kan i sådanne situationer ikke gøre krav gældende over for ZEN Luxury Travels A/S.  

4.5. ORDENSBESTEMMELSER

Kunden skal rette sig efter de ordensbestemmelser, der gælder for alle pakkerejsens underleverandører som f.eks. hoteller, lufthavne, transportmidler etc.

Kunden skal optræde således, at medrejsende ikke føler sig generet. I grove eller gentagne tilfælde kan en upassende optræden føre til, at Kunden af ZEN Luxury Travels A/S eller dennes repræsentanter bortvises fra videre deltagelse i rejsen. I sådanne tilfælde er Kunden ansvarlig for egen hjemtransport og udgifter som følge heraf. Kunden er i tilfælde af bortvisning ikke berettiget til at modtage nogen form for tilbagebetaling af pakkerejsens pris.

ZEN Luxury Travels A/S er ikke ansvarlig over for offentlig myndighedsudøvelse; herunder – men ikke begrænset til – politiets indgreb/handling over for Kunden i forbindelse med Kundens upassende adfærd. Kunden er i sådanne situationer selv ansvarlig for de udgifter, som Kunden eventuelt vil blive påført, ligesom Kunden ikke kan gøre krav gældende over for ZEN Luxury Travels A/S og ikke vil være berettiget til tilbagebetaling af pakkerejsens pris.  

4.6. MANGLENDE EFTERLEVELSE

Overholder kunden ikke kravene til pas, visa, sundhedsmæssige formaliteter, angivelse af korrekt navn på rejsedokumenterne samt gennemgang heraf, reglerne om rettidigt fremmøde samt ordensbestemmelserne, kan Kunden ikke gøre krav gældende mod ZEN Luxury Travels A/S, formidleren eller underleverandøren til pakkerejsen for de følgevirkninger, mangler, gener eller tab, som den manglende efterlevelse af Kundens generelle pligter medfører.  

4.7. HANDEL MED TRUEDE PLANTER/DYR

ZEN Luxury Travels A/S henleder kundens opmærksomhed på, at der i henhold til bl.a. Washington-konventionen og EU’s regelsæt er strenge restriktioner for international handel med truede dyre- og plantearter samt produkter fremstillet her af. Blandt de varer, som Kunden skal være særligt – men ikke kun – på vagt over for, er koraller, konkylier, elfenben, skildpaddeskjold, skind fra slanger, krokodiller og andre krybdyr, smykker og produkter fremstillet af ovennævnte samt planter og levende dyr. For nærmere information henviser vi til Skov- og Naturstyrelsens hjemmeside, www.sns.dk

 

5. ÆNDRINGER AF DEN INDGÅEDE AFTALE

5.1. OVERDRAGELSE AF PAKKEREJSEN

Kunden kan overdrage rejsen til en anden person mod et tillæg tilsvarende de faktiske omkostninger ved overdragelsen. Meddelelse om overdragelse skal gives skriftligt og på et varigt medium til ZEN Luxury Travels A/S senest 7 dage inden rejsens påbegyndelse. Meddelelse efter dette tidspunkt medfører, at Kunden mister retten til at overdrage pakkerejsen.

Overdragelse kan alene ske, hvis den person, til hvem pakkerejsen overdrages, opfylder de af ZEN Luxury Travels A/S ved aftalens indgåelse anførte nødvendige betingelser og krav for gennemførelse af rejsen, herunder pas, visa og sundhedsmæssige krav.

Adgangen til at overdrage pakkerejsen kan helt eller delvist begrænses af ZEN Luxury Travels A/S, såfremt overdragelsen ikke er mulig som følge af underleverandørens vilkår. Begrænsninger i overdragelsesadgangen vil altid fremgå tydeligt af Kundens rejsedokumenter. I den forbindelse henledes Kundens opmærksomhed på, at langt de fleste flybilletter, der indgår i pakkerejser, ikke kan ændres eller refunderes, når de først er bestilt (”non refundable”-billetter).

Det vil fremgå af Kundens rejsedokumenter, hvis flybilletten eller øvrige rejseydelser ikke kan ændres eller refunderes. Indeholder pakkerejsen sådanne rejseydelser, vil prisen for de rejseydelser, der er pålagt de nævnte restriktioner, gå tabt, såfremt en rejse ønskes ændret efter bestilling.

Overdrageren af pakkerejsen og den person, til hvem pakkerejsen er overdraget, hæfter solidarisk for betaling af eventuelle udestående beløb og omkostninger som følge af overdragelsen.  

5.2. PRISÆNDRINGER

ZEN Luxury Travels A/S kan efter aftalens indgåelse ikke foretage ændringer i den aftalte pris for pakkerejsen.

ZEN Luxury Travels A/S har pligt til at oplyse, hvis der lokalt vil ske justeringer eller forhøjelser af skatter, afgifter eller gebyrer, som Kunden selv skal afregne lokalt.

Beregningen af disse ændringer foretages efter nedenstående regneeksempler:

Aftalt pris Ændring Beregning Ny pris
1.000 kr., heraf skatter og afgifter Stigning i lokale skatter: 100 kr. 1.000 kr. + 100 kr. 1.100 kr.

ZEN Luxury Travels A/S kurssikrer ved fakturering alle solgte rejser, således at Kunden ikke udsættes for en merpris i tilfælde af en valutakursstigning. Dette betyder også, at Kunden ikke kan kræve prisnedsættelse, hvis den aktuelle valutakurs måtte falde.

Afregnes en del af pakkerejsens pris i anden valuta end DKK, vil dette beløb eller dets andel af den samlede pris fremgå af fakturaen.  

5.3. KUNDENS ÆNDRINGER AF PAKKEREJSEN

Såfremt Kunden ønsker at foretage ændringer i pakkerejsen, skal denne kontakte ZEN Luxury Travels A/S. Hvis det er muligt for ZEN Luxury Travels A/S at ændre pakkerejsen, skal Kunden afholde de ekstraudgifter, som ændringerne medfører. Det betragtes bl.a. som en ændring, hvis datoer skal ændres, hvis der justeres på antallet af deltagere, hvis rejseruten ændres, eller der måtte ønskes ændringer i indkvarteringsformen.

ZEN Luxury Travels A/S er ikke forpligtet til at foretage ændringer i pakkerejsen.

Såfremt Kunden ønsker at foretage ændringer, som ZEN Luxury Travels A/S ikke kan opfylde i den eksisterende aftale, vil ændringen, hvis Kunden fastholder ønsket om at få ændret pakkerejsen, anses som en afbestilling af pakkerejsen, jf. afsnit 7.2, og en ny bestilling.  

5.4. ZEN LUXURY TRAVELS A/S ÆNDRINGER AF PAKKEREJSEN INDEN PAKKEREJSENS

5.4.1. Uvæsentlige ændringer

ZEN Luxury Travels A/S er inden pakkerejsens påbegyndelse berettiget til ansvarsfrit at foretage uvæsentlige ændringer i pakkerejsen uden den rejsendes samtykke. Kunden er forpligtet til at acceptere sådanne ændringer, hvis ZEN Luxury Travels A/S inden pakkerejsens påbegyndelse og uden unødig forsinkelse klart og tydeligt oplyser Kunden om de pågældende ændringer.  

5.4.2. Andre ændringer

Hvis ZEN Luxury Travels A/S inden pakkerejsens påbegyndelse enten;

Foretager væsentlige ændringer i pakkerejsen,
eller ikke kan levere bestemte ydelser, som Kunden har anmodet om, og som ZEN Luxury Travels A/S har accepteret at levere,
eller hæver prisen på rejsen med mere end 8%, har kunden følgende rettigheder:

  • Kunden kan hæve aftalen og få refunderet de beløb, der er indbetalt i henhold til rejsen,
  • Eller kunden kan deltage i en erstatningsrejse, såfremt dette tilbydes af ZEN Luxury Travels A/S.

ZEN Luxury Travels A/S er forpligtet til uden unødig forsinkelse at rette henvendelse til Kunden og oplyse om de væsentlige ændringer, samt hvilken eventuel betydning, de måtte have for pakkerejsens pris.

ZEN Luxury Travels A/S fastsætter i sin henvendelse en rimelig frist for, hvornår Kunden skal informere om sin beslutning, og oplyser desuden om, at konsekvensen af ikke at overholde denne frist indebærer, at kunden anses for at have accepteret ændringer omfattet af 5.4.2.

Kunden kan i visse situationer have ret til erstatning, hvis der er lidt et økonomisk tab som følge af ovenstående væsentlige ændringer, medmindre årsagen hertil beror på uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder.  

5.4.3. Håndtering af Pakkerejsegaranti / Ekstraordinære betingelser i forbindelse med corona.

ZEN Luxury Travels har for rejser, der er bestilt efter den 24. juni og med udrejse efter den 1. januar 2021 valgt at forære sine kunder en ”Pakkerejsegaranti”, hvor kunden trods myndighedernes anbefaling om ikke at rejse til en lang række destinationer, stadig har lov til at annullere sin rejse uden gebyr.
Betingelserne for Pakkerejsegarantien er følgende:

  • Såfremt myndighederne fortsætter sine advarsler om ikke at rejse til Kundens valgte destination, så der er tvivl om Kundens sikkerhed på destinationen, afholder ZEN Luxury Travels alle omkostninger, hvis Kunden ønsker at annullere sin rejse. Samtidigt refunderer ZEN Luxury Travels kundens indbetalinger. Bemærk, at myndighederne konkret skal advare om destinationen i den periode, hvor Kunden har udrejse, for at Kunden kan aktivere ”Pakkerejsegarantien”. Således skal ”Pakkerejsegarantien” ikke forveksles med en generel fortrydelsesret.
  • ZEN Luxury Travels forbeholder sig ret til at ophæve Kundens køb. Fristen for, hvornår ZEN Luxury Travels kan hæve købet, afhænger af ZEN Luxury Travels leverandøraftaler. Konkrete vilkår vil fremgå af Kundens tilbud. Såfremt det måtte være ZEN Luxury Travels, der annullerer den planlagte rejse, vil kunden naturligvis få sine indbetalinger refunderet.
  • Kunden anbefales at tjekke sine almindelige forsikringsvilkår inden bestilling af rejsen. Visse forsikringsselskaber kan have begrænsninger i forhold til sygdom, smitte og evakuering. ZEN Luxury Travels hjælper gerne med rådgivning om Gouda Rejseforsikring.

 

6. VED KØB KUN AF FLYBILLET

Når Kunden alene køber en flybillet, er Kunden ikke dækket af Lov om Pakkerejser. Kunden skal derfor nærlæse sit tilbud og andre medfølgende papirer, da det er disse, der bestemmer indholdet af aftalen. Ved bestilling af flybilletter er prisen oplyst på fremsendte tilbud. Prisen er gældende i 24 timer, hvilket betyder, at tilbuddet skal accepteres og betales inden for 24 timer, for at ZEN Luxury Travels A/S kan honorere prisen. Betales billetten ikke samme dag, skal prisen opdateres af ZEN Luxury Travels A/S, inden den rejsende kan gøre brug af tilbuddet.

BEMÆRK, at ZEN Luxury Travels A/S sælger flybilletter på flyselskabets vegne, og at ZEN Luxury Travels A/S derfor ikke er Kundens aftalepart, men kun formidler. Det er flyselskabet, som er Kundens aftalepart og leverandør af rejsen. Flyselskabet er ansvarlig for aftalens opfyldelse. Det betyder, at alle krav og reklamationer vedrørende rejsen skal rettes mod flyselskabet, f.eks. i tilfælde af forsinkelser, aflysninger, konkurs, bagage mv.

I det tilfælde, Kundens rejsendes flyselskab går konkurs (og billetten er t/r til Danmark), betyder ovenstående, at Kunden kan rette krav mod Rejsegarantifonden, som skal sørge for, at Kunden kan komme hjem fra en allerede påbegyndt rejse. Såfremt der efterfølgende er midler tilbage i Rejsegarantipuljen, vil Kunden endvidere kunne søge refusion af en billet, der ikke kan benyttes grundet konkursen.

 

7. AFTALENS OPHØR

7.1. FORTRYDELSESRET

For køb af pakkerejser gælder der ingen fortrydelsesret, jf. forbrugeraftalelovens § 18, stk. 2, nr. 1 samt § 7 stk. 2 nr. 5, der undtager personbefordring fra forbrugeraftalelovens anvendelsesområde.  

7.2. AFBESTILLING AF PAKKEREJSEN

 

7.2.1. Normale afbestillingsvilkår

Med mindre andet er påført på faktura, gælder følgende:

Ved afbestilling senest 65 dage før afrejsedagen tilbagebetaler ZEN Luxury Travels A/S kunden det allerede betalte beløb med fradrag af allerede betalt depositum eller et gebyr på 10 % af rejsens pris.
Ved afbestilling mellem 64 dage før og helt op til afrejsen, har ZEN Luxury Travels A/S ret til at beregne sig rejsens fulde pris i afbestillingsgebyr. *

* Baggrunden ligger i de aftaler, ZEN Luxury Travels A/S indgår med vores leverandører for at opnå så gode priser som muligt til vores kunder. Modydelsen er ofte stramme afbestillingsvilkår.

Såfremt et pakkearrangement, en hotelreservation, et retreat, en flybillet eller anden ydelse måtte være behæftet med strengere afbestillingsbetingelser end ovennævnte, vil disse være gældende og blive oplyst på fakturaen.

 

7.2.2. Afbestilling i tilfælde af krigshandlinger mv.

Kunden kan uden at betale gebyr afbestille en pakkerejse inden pakkerejsens begyndelse, hvis der på rejsedestinationen eller i umiddelbar nærhed heraf indtræffer uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder, som væsentligt berører leveringen af pakkerejsen eller befordringen af passagerer til destinationen.

For at kunden kan afbestille uden at betale gebyr, skal de pågældende uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder gøre det umuligt at rejse sikkert til destinationen ud fra en objektiv vurdering; f.eks. på baggrund af vejledning eller udtalelser fra Udenrigsministeriet, sundhedsmyndighederne mv. Se www.um.dk og www.ssi.dk.

Kunden har i tilfælde af gebyrfri afbestilling ret til fuld refundering af rejsens pris, men har ikke ret til yderligere kompensation fra ZEN Luxury Travels.

Den gebyrfrie afbestillingsret gælder ikke, hvis kunden ved aftalens indgåelse kendte til eller burde kende til den pågældende begivenhed, eller hvis begivenheden i øvrigt var almindeligt kendt. Bemærk at ”Pakkerejsegarantien” er en undtagelse gældende for rejser solgt fra den 24. juni 2020 og frem med udrejse fra 1. januar 2021. Se afsnit 5.4.3.

Kan Kunden ikke afbestille gebyrfrit i henhold til ovenstående, gælder de almindelige afbestillingsregler, jf. afsnit 7.2.
For rundrejser gælder, at Kunden alene har ret til at afbestille den del af pakkerejsen, der foregår i det frarådede område. Kun hvis denne del udgør en væsentlig del af den samlede pakkerejsen, har Kunden ret til helt at afbestille rejsen.

 

7.2.3 Tidspunkt for tilbagebetaling og beregning af afbestillingsgebyrA/S

Tilbagebetaling af beløb efter pkt. 7.2.1 og 7.2.1 skal ske senest 14 dage efter kundens afbestilling af pakkerejsen, hvorfor beregning af gebyret ved individuel afbestilling ligeledes beregnes på dette tidspunkt i forhold til muligheden for gensalg af de afbestilte rejseydelser.

7.3. OPSIGELSE FRA ZEN LUXURY TRAVELS A/S

 

7.3.1. Opsigelse på grund af manglende tilslutning

Såfremt rejsens gennemførelse betinges af en bestemt minimumstilslutning, vil dette fremgå af ZEN Luxury Travels A/S udbudsmateriale eller andet sted i aftalegrundlaget. Det vil samtidig fremgå, hvilket antal deltagere, der minimum skal være tilmeldt, eller en minimums belægningsprocent, førend rejsen gennemføres, samt i hvor lang tid før afrejse dette antal senest skal være opnået.

Hvis det nødvendige antal deltagere ikke opnås inden det angivne tidspunkt, kan ZEN Luxury Travels A/S an-svarsfrit opsige aftalen om pakkerejsen. ZEN Luxury Travels A/S underretter Kunden om opsigelsen af aftalen inden den i aftalen anførte frist, dog ikke senere end:

20 dage inden pakkerejsens begyndelse, hvis rejsens varighed er over 6 dage,
7 dage inden pakkerejsens begyndelse, hvis rejsens varighed er mellem 2 og 6 dage, eller
48 timer inden pakkerejsens begyndelse, hvis rejsens varighed er under 2 dage.  

7.3.2. Opsigelse på grund uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder

ZEN Luxury Travels A/S kan desuden ansvarsfrit opsige aftalen om en pakkerejse, hvis ZEN Luxury Travels A/S er forhindret i at opfylde aftalen på grund af uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder. I dette tilfælde skal ZEN Luxury Travels A/S underrette Kunden om opsigelsen af aftalen uden unødig forsinkelse og inden pakkerejsens begyndelse.

Kunden får i ovenstående opsigelsessituationer de til rejsen indbetalte beløb refunderet senest 14 dage efter opsigelsen. Kunden vil ikke have krav på yderligere erstatning.

 

8. MANGLER OG REKLAMATION

Konstateres en mangel efter rejsens begyndelse undervejs eller på rejsemålet skal kunden straks efter konstateringen reklamere over manglen til ZEN Luxury Travels A/S, dennes repræsentant på rejsemålet eller til den underleverandør, som manglen angår.

Hvis ZEN Luxury Travels A/S repræsentant eller underleverandør ikke kan eller vil afhjælpe, eller disse efter kundens opfattelse ikke afhjælper tilfredsstillende, skal kunden omgående reklamere direkte til ZEN Luxury Travels A/S.

Medfører en lokal udbedring af fejl/mangel en ekstra betaling, vil ZEN Luxury Travels A/S ofte dække denne omkostning, men det kræver, at vi først informeres om problemet og dernæst anerkender den ekstra udgift.

Kunden skal sikre sig, at reklamationen bliver noteret af ZEN Luxury Travels A/S medarbejdere og/eller under-leverandører på stedet – f.eks. gennem en notits i en hotelbog eller i anden skriftlig form. Herudover bør kunden sørge for at få udleveret en kvittering for reklamationen.

Undlader kunden at reklamere som beskrevet ovenfor, kan det have konsekvenser for kundens ret til efterfølgende at påberåbe manglen og opnå kompensation herfor.

 

9. BEGRÆNSNINGER I ZEN LUXURY TRAVELS A/S ERSTATNINGSANSVAR

Efter Warszawa- og Montreal-konventionerne, EU Forordning 889/2002 og 261/2004 samt Luftfartsloven har luftfartsselskaberne det direkte ansvar for transportens korrekte gennemførelse.

ZEN Luxury Travels A/S begrænser sit ansvar til de på enhver tid gældende beløbsgrænser, der fremgår af Warszawa- og Montreal-konventionerne (luftbefordring), Athen-konventionen, EU Forordning 392/2009 (befordring til søs), COTIF-konventionen og EU Forordning 1371/2007 (jernbanebefordring). ZEN Luxury Travels A/S erstatningsansvar kan derfor ikke overstige det beløb, som gælder for de transportører, der har det direkte ansvar for befordringen.

Eventuel erstatning udregnes i SDR (Special Drawing Rights). Den gældende SDR-kurs (XDR) kan ses på www.nationalbanken.dk.

Efter Warszawa- og Montreal-konventionerne er begrænsningerne på den maksimale erstatning sat til:

Ved passagerers død eller tilskadekomst: 113.100 SDR – såfremt luftfartsselskabet kan godtgøre, at det ikke har handlet uagtsomt eller optrådt ukorrekt, eller såfremt hændelsen skyldes tredjemands uagtsomme eller ukorrekte opførsel
Ved skader, der skyldes forsinkelse af persontransport: 4.694 SDR
Ved ødelæggelse, bortkomst, beskadigelse eller forsinkelse af bagage: 1.131 SDR
Begrænsningerne på den maksimale erstatning efter Athen-konventionen og EU Forordning 392/2009 er sat til:

Ved passagerers død eller tilskadekomst: Fra 250.000 SDR til 400.000 SDR – alt efter tilskadekomstens årsag samt transportørens udviste skyld
Ved ødelæggelse, bortkomst eller beskadigelse af håndbagage: 2.250 SDR
Ved ødelæggelse, bortkomst eller beskadigelse af køretøjer, herunder bagage i eller på køretøjet: 12.700 SDR – transportøren er kun ansvarlig for skade forvoldt på grund af fejl fra dennes side
Ved ødelæggelse, bortkomst eller beskadigelse af anden bagage end håndbagage og køretøjer: 3.375 SDR
Såkaldte ”værdigenstande” erstattes ikke efter regelsættene.

Begrænsningerne på den maksimale erstatning efter COTIF-konventionen og EU -forordning 1371/2007 er sat til:

Ved passagerers død og tilskadekomst: 175.000 SDR
Ved tab af eller skade på genstande: 1.400 SDR
Ved helt eller delvist tab af et køretøj: 8.000 SDR
Ved skade på genstande efterladt i køretøjet: 1.400 SDR – transportøren er kun ansvarlig for skade forvoldt på grund af fejl fra dennes side
Hvis ansvaret for transportøren ikke er begrænset i anden EU-lovgivning eller i andre internationale konventioner, begrænser ZEN Luxury Travels A/S sit ansvar til tre gange pakkerejsens samlede pris.  

10. FREMSÆTTELSE AF KRAV EFTER REJSENS AFSLUTNING

Krav om erstatning og/eller forholdsmæssigt afslag i rejsens pris – som følge af mangler, der er blevet reklameret korrekt over, og som ikke er blevet afhjulpet af ZEN Luxury Travels A/S – skal fremsættes over for ZEN Luxury Travels A/S inden rimelig tid efterrejsens afslutning I modsat fald mister Kunden retten til at gøre krav mod ZEN Luxury Travels A/S gældende.

ZEN Luxury Travels A/S formidler gerne bonusnumre til hotelkæder, flyselskaber samt biludlejere, men vi kan ikke garantere at Kunden får sine point. Dette ligger uden for vores ansvarsområde, hvorfor vi ikke kompenserer for manglende point.

Den rejsende kan efter hjemkomst reklamere til ZEN Luxury Travels A/S på e-mail: info@zenluxurytravels.com  

11. ADGANG TIL MODREGNING VED UDBETALING AF ERSTATNING OG/ELLER KOMPENSATION

Kunden skal ved fremsendelsen af sin reklamation til ZEN Luxury Travels A/S oplyse, om Kunden også har søgt om erstatning eller kompensation fra transportøren på grundlag af EU-forordninger om passagerrettigheder og erstatningsansvar ved passagertransport og efter de internationale konventioner, der også regulerer dette forhold.

Såfremt den rejsende har modtaget erstatning og/eller kompensation fra transportøren, har ZEN Luxury Travels A/S efter Lov om Pakkerejser ret til at modregne denne erstatning og/eller kompensation.  

12. VÆRNETING OG LOVVALG

Kan enighed om et erstatningskrav og/eller –beløb mv. ikke opnås ved reklamation til eller formidleren, kan Kunden indbringe en klage for reklamation for Pakkerejse-Ankenævnet, Røjel-skær 11, 3. sal, 2840 Holte.

Pakkerejse-Ankenævnets hjemmeside er www.pakkerejseankenaevnet.dk

Klager til Pakkerejse-Ankenævnet kan også indgives via den europæiske platform for online tvistløsning på http://ec.europa.eu/consumers/odr/. ZEN Luxury Travels A/S e-mail adresse er til brug herfor info@zenluxurytravels.com

ZEN Luxury Travels A/S er – som følge af medlemskab af Danmarks Rejsebureau Forening – forpligtet til at opfylde kendelser fra Pakkerejse-Ankenævnet, medmindre foreningens bestyrelse giver dispensation fra dette krav, fordi kendelsen ønskes indbragt for en dansk domstol, jf. foreningens vedtægter.

Alle tvister og uoverensstemmelser, der måtte opstå eller udspringe af en given aftales tilblivelse og/eller opfyldelse, og som ikke kan løses mellem parterne alene eller ved Pakkerejse-Ankenævnet, skal, såfremt parterne ønsker at indbringe sagen, anlægges ved de danske nationale domstole til endelig afgørelse, og vil være underlagt dansk ret, medmindre andet følger af Rfor. 1215/2012 samt Rom-konventionen af 1980.  

13. GARANTI I REJSEGARANTIFONDEN

ZEN Luxury Travels A/S har i tilfælde af dennes konkurs stillet garanti for refusion af den rejsendes betalinger hos:

Rejsegarantifonden, Røjelskær 11, 3. sal, 2840 Holte, Registreringsnummer 0796.

 

JULI 2020

 

Pin It on Pinterest

Share This