Zen Luxury Travels

Tryghedsgaranti

Rigtig go tur!

Vi vil selvfølgelig altid have at du føler dig tryg, når du rejser med os.

 

COVID-19 Garateret refundering

GRATIS AFBESTILLING – GRATIS ÆNDRING AF REJSEN

Bestil trygt dit retreat… Velvidende om, at du trygt kan anullere.

Bureauet henholder sig til Udenrigsministeriets rejsevejledning for færdigvaccineret. Det kan derfor være en forudsætning for rejsen, at man er færdigvaccineret mod COVID-19 med en gyldig vaccine.

Det er rejsedeltagerens eget ansvar at gældende indrejsekrav er opfyldt, og at medbringe dokumentation herfor. Hvis dokumentationen ikke er gyldig, vil det kunne medføre afvisning hos flyselskab eller ved indrejse. Den rejsende vil ikke være berettiget til erstatning eller erstatningsrejse.

Bureauet vil være behjælpelig med gældende Corona ud- og indrejseregler, men er ikke ansvarlig for pludselige ændringer i COVID-19 restriktioner fra myndigheder og/eller fra luftfartsselskaber.

Rejsen er desuden købt med accept fra kunden om, at Corona situationen kan betyde restriktioner på destinationen (afstand, mundbind m.m.).

 

Følgende er fra vores betingelser, som du kan finde her.

6. ÆNDRINGER AF DEN INDGÅENDE AFTALE

6.1. OVERDRAGELSE AF PAKKEREJSEN

Kunden kan overdrage rejsen til en anden person mod ekspeditionsgebyr på DKK 750 samt eventuelle omkostninger, Zen Luxury Travels måtte blive pålagt af pakkerejsens underleverandører som følge af overdragelsen. Meddelelse om overdragelse skal gives skriftligt og på et varigt medium til Zen Luxury Travels senest 7 dage inden rejsens påbegyndelse. Meddelelse efter dette tidspunkt medfører, at Kunden mister retten til at overdrage pakkerejsen.

Overdragelse kan alene ske, hvis den person, til hvem pakkerejsen overdrages, opfylder de af Zen Luxury Travels ved aftalens indgåelse anførte nødvendige betingelser og krav for gennemførelse af rejsen, herunder pas, visa og sundhedsmæssige krav.

Adgangen til at overdrage pakkerejsen kan helt eller delvist begrænses af Zen Luxury Travels, såfremt overdragelsen ikke er mulig som følge af underleverandørens vilkår. Begrænsninger i overdragelsesadgangen vil altid fremgå tydeligt af Kundens rejsedokumenter. I den forbindelse henledes Kundens opmærksomhed på, at langt de fleste flybilletter, der indgår i pakkerejser, ikke kan ændres eller refunderes, når de først er bestilt (”non refundable”-billetter).

Det vil fremgå af Kundens rejsedokumenter, hvis flybilletten eller øvrige rejseydelser ikke kan ændres eller refunderes. Indeholder pakkerejsen sådanne rejseydelser, vil prisen for de rejseydelser, der er pålagt de nævnte restriktioner, gå tabt, såfremt en rejse ønskes ændret efter bestilling.

Overdrageren af pakkerejsen og den person, til hvem pakkerejsen er overdraget, hæfter solidarisk for betaling af eventuelle udestående beløb og omkostninger som følge af overdragelsen.

6.2. PRISÆNDRINGER

Zen Luxury Travels kan efter aftalens indgåelse ikke foretage ændringer i den aftalte pris for pakkerejsen.

Zen Luxury Travels kurssikrer ved fakturering alle solgte rejser, således at Kunden ikke udsættes for en merpris i tilfælde af en valutakursstigning. Dette betyder også, at Kunden ikke kan kræve prisnedsættelse, hvis den aktuelle valutakurs måtte falde.

Afregnes en del af pakkerejsens pris i anden valuta end DKK, vil dette beløb eller dets andel af den samlede pris fremgå af fakturaen.

6.3. KUNDENS ÆNDRINGER AF PAKKEREJSEN

Såfremt Kunden ønsker at foretage ændringer i pakkerejsen, skal denne kontakte Zen Luxury Travels hurtigst muligt. Hvis det er muligt for Zen Luxury Travels at ændre pakkerejsen, skal Kunden afholde de ekstraudgifter, som ændringerne medfører plus et ændringsgebyr på 750 kr. pr. person. Det betragtes bl.a. som en ændring, hvis datoer skal ændres, hvis der justeres på antallet af deltagere, hvis rejseruten ændres, eller der måtte ønskes ændringer i indkvarteringsformen.

Zen Luxury Travels er ikke forpligtet til at foretage ændringer i pakkerejsen.

Såfremt Kunden ønsker at foretage ændringer, som Zen Luxury Travels ikke kan opfylde i den eksisterende aftale, vil ændringen, hvis Kunden fastholder ønsket om at få ændret pakkerejsen, anses som en afbestilling af pakkerejsen, jf. afsnit 8.2, og en ny bestilling.

6.4. ZEN LUXURY TRAVELS ÆNDRINGER AF PAKKEREJSEN INDEN PAKKEREJSENS PÅBEGYNDELSE

6.4.1. UVÆSENTLIGE ÆNDRINGER

Zen Luxury Travels er inden pakkerejsens påbegyndelse berettiget til ansvarsfrit at foretage uvæsentlige ændringer i pakkerejsen uden den rejsendes samtykke. Kunden er forpligtet til at acceptere sådanne ændringer, hvis Zen Luxury Travels inden pakkerejsens påbegyndelse og uden unødig forsinkelse klart og tydeligt oplyser Kunden om de pågældende ændringer.

6.4.2. ANDRE ÆNDRINGER

Hvis Zen Luxury Travels inden pakkerejsens påbegyndelse enten;

 • foretager væsentlige ændringer i pakkerejsen,
 • eller ikke kan levere bestemte ydelser, som Kunden har anmodet om, og som Zen Luxury Travels har accepteret at levere,

har Kunden følgende rettigheder:

 • Kunden kan hæve aftalen og få refunderet de beløb, der er indbetalt i forhold til rejsen,
 • eller Kunden kan deltage i en erstatningsrejse, såfremt dette tilbydes af Zen Luxury Travels.

Zen Luxury Travels er forpligtet til uden unødig forsinkelse at rette henvendelse til Kunden og oplyse om de væsentlige ændringer på et varigt medium.

Zen Luxury Travels fastsætter i sin henvendelse en rimelig frist for, hvornår Kunden skal informere om sin beslutning, og oplyser desuden om, at konsekvensen af ikke at overholde denne frist indebærer, at Kunden anses for at have accepteret ændringer omfattet af 6.4.2.

Kunden kan i visse situationer have ret til erstatning, hvis der er lidt et økonomisk tab som følge af ovenstående væsentlige ændringer, medmindre årsagen hertil beror på uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder.

6.4.3. HÅNDTERING AF PAKKEREJSEGARANTI / EKSTRAORDINÆRE BETINGELSER I FORBINDELSE MED CORONA.

Zen Luxury Travels har for rejser, der er bestilt efter den 24. juni 2020 og med udrejse efter den 15. maj 2021 valgt at forære sine kunder en ”Pakkerejsegaranti”, hvor kunden trods myndighedernes anbefaling om ikke at rejse til en lang række destinationer, stadig har lov til at annullere sin rejse uden gebyr.

Betingelserne for Pakkerejsegarantien er følgende:

 • Såfremt myndighederne fortsætter sine advarsler om ikke at rejse til Kundens valgte destination, så der er tvivl om Kundens sikkerhed på destinationen, afholder Zen Luxury Travels alle omkostninger (afbestillingsforsikring excl.), hvis Kunden ønsker at annullere sin rejse. Samtidigt refunderer Zen Luxury Travels kundens indbetalinger. Bemærk, at myndighederne konkret skal advare om destinationen i den periode, hvor Kunden har udrejse, for at Kunden kan aktivere ”Pakkerejsegarantien”. Således skal ”Pakkerejsegarantien” ikke forveksles med en generel fortrydelsesret.
 • Måtte din destination kræve dokumentation for en vaccination, refunderer vi ligeledes din rejse. Dette sker, hvis vi med udgangspunkt i myndighedernes vurdering, må konkludere, at I ikke kan nå at blive vaccineret inden afrejse.
 • Zen Luxury Travels forbeholder sig ret til at ophæve Kundens køb. Zen Luxury Travels kan hæve købet mellem 31 og 65 dage før udrejsen, afhængigt af Zen Luxury Travels’ leverandøraftaler. Såfremt det måtte være Zen Luxury Travels, der annullerer den planlagte rejse, vil kunden naturligvis få sine indbetalinger refunderet.
 • Kunden anbefales at tjekke sine almindelige forsikringsvilkår inden bestilling af rejsen. Visse forsikringsselskaber kan have begrænsninger i forhold til sygdom, smitte og evakuering. Zen Luxury Travels hjælper gerne med rådgivning om Gouda Rejseforsikring.

 

8. AFTALENS OPHØR

8.1. FORTRYDELSESRET

For køb af pakkerejser gælder der ingen fortrydelsesret, jf. forbrugeraftalelovens § 18, stk. 2, nr. 1 samt § 7 stk. 2 nr. 5, der undtager personbefordring fra forbrugeraftalelovens anvendelsesområde.

8.2. AFBESTILLING AF PAKKEREJSEN

8.2.1.NORMALE AFBESTILLINGSVILKÅR

Medmindre andet er påført på faktura, gælder følgende:

 • Ved afbestilling senest 65 dage før afrejsedagen tilbagebetaler Zen Luxury Travels kunden det allerede betalte beløb med fradrag af et gebyr, der svarer til det betalte depositum.
 • Ved afbestilling senere end 65 dage afrejsen, har Zen Luxury Travels ret til at beregne sig rejsens fulde pris i afbestillingsgebyr.

Såfremt et pakkearrangement, en hotelreservation, et cruise, en flybillet eller anden ydelse måtte være behæftet med strengere afbestillingsbetingelser end ovennævnte, vil disse være gældende og blive oplyst på fakturaen.

8.2.2. AFBESTILLING I TILFÆLDE AF KRIGSHANDLINGER MV.

Kunden kan uden at betale gebyr afbestille en pakkerejse inden pakkerejsens begyndelse, hvis der på rejsedestinationen eller i umiddelbar nærhed heraf indtræffer uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder, som væsentligt berører leveringen af pakkerejsen eller befordringen af passagerer til destinationen.

For at Kunden kan afbestille uden at betale gebyr, skal de pågældende uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder gøre det umuligt at rejse sikkert til destinationen ud fra en objektiv vurdering; f.eks. på baggrund af vejledning eller udtalelser fra Udenrigsministeriet, sundhedsmyndighederne mv. Se www.um.dk og www.ssi.dk.

Kunden har i tilfælde af gebyrfri afbestilling ret til fuld refundering af rejsens pris, men har ikke ret til yderligere kompensation fra Zen Luxury Travels.

Den gebyrfrie afbestillingsret gælder ikke, hvis Kunden ved aftalens indgåelse kendte til eller burde kende til den pågældende begivenhed, eller hvis begivenheden i øvrigt var almindeligt kendt.

Kan Kunden ikke afbestille gebyrfrit i henhold til ovenstående, gælder de almindelige afbestillingsregler, jf. afsnit 8.2.1.

For rundrejser gælder, at Kunden alene har ret til at afbestille den del af pakkerejsen, der foregår i det frarådede område. Kun hvis denne del udgør en væsentlig del af den samlede pakkerejse, har Kunden ret til helt at afbestille rejsen.

8.2.3. TIDSPUNKT FOR TILBAGEBETALING OG BEREGNING AF AFBESTILLINGSGEBYR

Tilbagebetaling af beløb efter pkt. 8.2.1 og 8.2.2 skal ske senest 14 dage efter Kundens afbestilling af pakkerejsen. Såfremt kunden har betalt via betalingskort, vil beløbet blive indbetalt via samme betalingskort.

8.3. OPSIGELSE FRA ZEN LUXURY TRAVELS

8.3.1. OPSIGELSE PÅ GRUND AF MANGLENDE TILSLUTNING

Såfremt rejsens gennemførelse betinges af en bestemt minimumstilslutning, vil dette fremgå af Zen Luxury Travels udbudsmateriale eller andet sted i aftalegrundlaget. Det vil samtidig fremgå, hvilket antal deltagere, der minimum skal være tilmeldt, eller en minimumsbelægningsprocent, førend rejsen gennemføres, samt i hvor lang tid før afrejse dette antal senest skal være opnået.

Hvis det nødvendige antal deltagere ikke opnås inden det angivne tidspunkt, kan Zen Luxury Travels ansvarsfrit opsige aftalen om pakkerejsen. Zen Luxury Travels underretter Kunden om opsigelsen af aftalen inden den i aftalen anførte frist, dog ikke senere end:

 • 20 dage inden pakkerejsens begyndelse, hvis rejsens varighed er over 6 dage,
 • 7 dage inden pakkerejsens begyndelse, hvis rejsens varighed er mellem 2 og 6 dage, eller
 • 48 timer inden pakkerejsens begyndelse, hvis rejsens varighed er under 2 dage.

Kunden har ret til fuld refundering af rejsens pris, men har ikke ret til yderligere kompensation fra Zen Luxury Travels.

Vælger den rejsende at deltage i en pakkerejse af højere værdi, skal den rejsende betale prisforskellen. Har pakkerejsen en ringere værdi end den oprindeligt bestilte, skal Zen Luxury Travels tilbagebetale den rejsende prisforskellen.

8.3.2. OPSIGELSE PÅ GRUND UUNDGÅELIGE OG EKSTRAORDINÆRE OMSTÆNDIGHEDER

Zen Luxury Travels kan desuden ansvarsfrit opsige aftalen om en pakkerejse, hvis Zen Luxury Travels er forhindret i at opfylde aftalen på grund af uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder. I dette tilfælde skal Zen Luxury Travels underrette Kunden om opsigelsen af aftalen uden unødig forsinkelse og inden pakkerejsens begyndelse.

Kunden får i ovenstående opsigelsessituationer de til rejsen indbetalte beløb refunderet senest 14 dage efter opsigelsen. Kunden vil ikke have krav på yderligere erstatning.

 

KONTAKT OS

SÅDAN BESTILLER I EN REJSE

Kontakt os

Ring på 61 16 30 14, kig forbi Folke Bernadotte Allé 7 i København eller klik på "Kontakt os"

ØNSKER OG GODE RÅD

Tal med en rejserådgiver om jeres ønsker. Få inspiration og hør deres personlige anbefalinger.

I FÅR EN REJSEPLAN

Vi sammensætter en rejse ud fra jeres ønsker. I får et rejsesite med alle oplysninger samlet ét sted.

REJSEN LÆGGES FAST

Når I er tilfredse, accepterer I tilbud og betaler depositum. Vi booker alt, som vi har aftalt det.

VI HOLDER KONTAKT

I er velkomne med spørgsmål. Vi opdaterer rejsesite med rejsepapirer og følger op, når I er hjemme.

DU ER KUN ET ENKELT KLIK VÆK FRA DIN DRØMMEREJSE

Selected Value: 100000
Træk i slideren

Pin It on Pinterest

Share This